El procés d'avaluació

Abans d'iniciar el procés d'avaluació, la direcció general competent en matèria de funció pública informarà tot el personal del nom de les persones que hauran d'avaluar-les en qualitat de superior jeràrquic. Així mateix, el personal serà informat de qualsevol canvi respecte de la comunicació realitzada.

El procés d'avaluació consta de les següents avaluacions:

1. Autoavaluació.

2. Avaluació de la persona superior jeràrquica.

3. Avaluació dels companys i companyes.

4. Avaluació del personal subordinat.

Sempre que sigui possible, els qüestionaris d'avaluació s'hauran d'emplenar telemàticament, mitjançant el Portal del Personal, per agilitzar el procés i facilitar l'accés de les persones a tota la informació generada, assegurant a la vegada la màxima confidencialitat i la transparència del procediment.

De les avaluacions realitzades sortiran dues puntuacions: una referida a la valoració del personal superior jeràrquic i l'altra resultant de calcular la mitjana de les valoracions del personal subordinat i/o col·laborador, atès que l'autoavaluació no computa. Amb aquestes dues puntuacions s'ha de fer la mitjana per obtenir la puntuació final. Aquestes puntuacions sempre han d'anar referides a cadascuna de les competències avaluades.

Els resultats de l'avaluació s'han de comunicar a la persona avaluada mitjançant una entrevista personal.

Els alts càrrecs avaluaran exclusivament al personal que presti serveis sota la seva dependència directa i/o que no tingui altre superior jeràrquic que ho pugui fer.

Una vegada finalitzada l'entrevista, si la persona avaluada no està conforme amb les puntuacions atorgades podrà presentar al·legacions a la Comissió de Seguiment del Sistema d'Avaluació de Competències, mitjançant el model d'al·legacions, en un termini màxim de 10 dies hàbils des de la realització de l'entrevista.

Si s’han formulat al·legacions a l’informe d’avaluació provisional, la Comissió de Seguiment del Sistema d'Avaluació de Competències ha de realitzar les actuacions que consideri oportunes per recaptar informació i redactar un informe amb les conclusions que constituiran la base per a la redacció de l'informe definitiu de l’avaluació.