Treballar en equip

És la capacitat de fomentar un ambient de col·laboració, comunicació i confiança entre els membres de l'equip.

Conductes associades:

1. Comparteix informació. Els caps que comparteixen informació es caracteritzen per comunicar periòdicament al seu personal les novetats normatives, procedimentals, o de qualsevol tipus, sempre que estiguin relacionades amb les matèries en què és competent el servei o departament o puguin afectar a la feina de l'equip.

2. Ofereix la seva ajuda o orientació quan algú de l'equip la precisa. Aquesta conducta és refereix a què quan alguna persona de l'equip fa saber al seu cap o a la seva cap que té una necessitat en relació al treball que desenvolupa, aquest o aquesta li ofereix ajuda o l'orienta perquè pugui fer front a la necessitat plantejada.

3. Escolta i comprèn les necessitats dels membres de l'equip. Fa referència a la capacitat d'escolta activa i de comprensió real que té el o la cap amb el seu personal. Valora si la persona es sent escoltada i compresa per la persona que fa de superior jeràrquica en el sentit que demostra que és conscient del que precisen les persones en relació amb les tasques que desenvolupen.

4. Cerca els moments oportuns per dir les coses. Es refereix a que la persona avaluada diu les coses en el moment oportú i no realitza cap tipus d'observació sobre la conducta professional en llocs o moments inoportuns, bé perquè hagi presents altres persones o bé per trobar-se en llocs de pas o comuns, per exemple.

5. Fomenta la companyonia i afavoreix un ambient de treball adequat. De les decisions que pren el o la cap i de les orientacions que dóna al respecte de com l'equip ha de fer la feina, es desprèn un bon ambient de treball, en el sentit que fomenta el treball en equip i la col·laboració entre tots els membres.

6. Defensa els membres del seu equip i els dóna suport. La persona superior jeràrquica es preocupa i dóna suport al seu personal, en el sentit de defensar la seva feina, assumint la seva responsabilitat de direcció i gestió de l'equip.

7. Afavoreix la participació. La persona avaluada demana l'opinió al personal i a les persones amb les quals es relaciona i cerca espais i moments per a la reflexió conjunta. El seu comportament demostra que té en compte les aportacions de companys i companyes i dels membres del seu equip.

8. Transmet clarament els objectius i les responsabilitats als membres de l'equip. La persona avaluada desenvolupa funcions directives en el sentit de comunicar clarament a les persones subordinades els objectius del servei o departament i les tasques i funcions que ha de dur a terme cadascuna d'elles. Normalment, aquesta conducta es du a terme en reunions periòdiques de l'equip.

9. Delega responsabilitat en els membres de l'equip. La persona avaluada delega algunes responsabilitats en els membres del seu equip, sempre que puguin assumir-les per raó de les funcions assignades i deixant clar que la responsabilitat final és de la persona superior jeràrquica.