Orientació als resultats

Preocupació per un nivell de treball alt i de qualitat (en el temps previst) i amb independència dels obstacles que es plantegin.

Conductes associades

1. Duu a terme les seves funcions o activitats en el termini previst. La persona avaluada realitza la feina acomplint els terminis fixats per acabar-la.

2. És perseverant en l'abast dels objectius. La persona avaluada intenta aconseguir els objectius marcats i no es rendeix quan sorgeixen imprevists que dificulten la seva consecució, sinó que continua intentant-ho.

3. Optimitza els recursos disponibles. La persona avaluada utilitza els recursos que estan al seu abast de manera que els aprofita al màxim tenint en compte els resultats que vol aconseguir.

4. Davant un increment puntual de treball o una situació d'urgència manté un bon nivell d'execució. Quan hi ha moments de més treball del que és habitual o sorgeix alguna urgència, la persona avaluada no perd capacitat per fer front a les noves necessitats i resol de forma adequada i correcta la nova situació.

5. Segueix els procediments establerts. La persona avaluada, quan realitza la feina, ho fa conforme als procediments que estan aprovats.

6. Duu a terme les mesures de prevenció de riscos laborals pròpies del lloc. La persona avaluada treballa respectant i acomplint les mesures de prevenció de riscos laborals establertes pel seu lloc de treball.