Establir a quin lloc de treball s'ha d'avaluar cadascú

Per determinar quines persones han de ser avaluades i en quin lloc de treball ho han de ser, cal aplicar els criteris següents:

1. Perquè una persona pugui ser avaluada serà necessari que hagi prestat serveis efectius en el mateix lloc de treball de forma continuada o discontinuada durant almenys el 30% de la jornada anual o període avaluable corresponent.

2. Com a norma general, en el cas que una persona hagi ocupat diferents llocs de feina durant l’any que s’ha d’avaluar, ha de ser avaluada en relació amb el lloc de treball que hagi ocupat durant un període més llarg de temps, sempre i quan aquest període superi el 30 % estipulat a l’apartat anterior. No obstant això, si la persona ha ocupat durant l’any objecte d’avaluació un lloc de treball durant més del 30 % dels temps i aquest coincideix amb el lloc que ocupa en el moment en què es realitza l’avaluació, s’ha de triar aquest lloc com a referent per realitzar l’avaluació, malgrat no sigui el que ha ocupat durant més temps durant el període que s’avalua.