Guió per planificar l'entrevista de comunicació dels resultats de l'avaluació de competències professionals

PDF Guió per planificar l'entrevista