Adaptabilitat/flexibilitat

És la capacitat de modificar el comportament i adaptar-se a diferents situacions i persones de forma ràpida i adequada.

Conductes associades

1. Té una actitud positiva davant els canvis. Quan la persona avaluada s'ha d'enfrontar a canvis en el treball reacciona de forma tranquil·la i positiva, i intenta adaptar-se a la nova situació.

2. Modifica la seva conducta davant l'orientació del seu responsable i companys o companyes. La persona avaluada és capaç de canviar la seva conducta quan la persona superior jeràrquica o algun company o companya li fan veure la necessitat o oportunitat d'aquest canvi.

3. Soluciona ràpidament els incidents que puguin sorgir durant el desenvolupament del treball. Quan sorgeixen problemes o incidències en el seu treball, la persona avaluada els soluciona al més aviat possible, dins el marc que estableixen les seves funcions i responsabilitats.

4. S'adapta amb rapidesa a altres tasques, procediments o situacions noves. Quan s'introdueixen nous procediments o noves eines de treball per dur a terme la feina, la persona avaluada demostra, per la seva actitud i comportament, una bona acceptació dels canvis que impliquen.