Com serà el sistema de puntuació o valoració?

De les avaluacions realitzades sortiran dues puntuacions: una referida a la valoració del personal superior jeràrquic i l'altra resultant de calcular la mitjana de les valoracions del personal subordinat i/o col·laborador. Amb aquestes dues puntuacions s'ha de fer una mitjana per obtenir la puntuació de cada conducta. La puntuació global de la competència s'obté de la mitjana entre totes les conductes avaluades.