Habilitats directives

És la capacitat de d'orientar/dirigir l'actuació d'un equip de treball, tot tenint en compte la missió, visió i valors de l'organització.

Conductes associades:

1. Afronta els conflictes en lloc d'evitar-los o camuflar-los. Quan la persona avaluada detecta que s'ha produït una situació problemàtica dins el departament o servei que dirigeix, l'afronta per solucionar-la en lloc d'evitar-la o amagar-la.

2. És accessible. Quan és necessari parlar amb la persona avaluada, aquesta es mostra disponible i cerca temps per atendre la demanda.

3. Adapta el llenguatge a la persona o persones que té davant. La persona avaluada és capaç d'utilitzar diferents registres comunicatius segons el perfil de les persones amb les quals interactua, amb l'objectiu que s'entengui el missatge i s'afavoreixi la comunicació.

4. Sap dir "no" quan és necessari. La persona avaluada diu "no" de forma serena i educada quan ho troba necessari, malgrat que sap que no és agradable per a la persona que rep la negativa.

5. Accepta la seva responsabilitat quan es produeixen errades. Quan algun treball o gestió del servei o departament surt malament, la persona avaluada assumeix la responsabilitat que li pertoca com a responsable de l'equip.

6. Transmet credibilitat i confiança. La persona avaluada és percebuda com a una persona de la qual et pots fiar quan treballes amb ella i que té bon criteri a l'hora de desenvolupar les seves funcions.

7. Reconeix el treball ben fet o l'esforç de les persones que té al seu càrrec. La persona avaluada lloa la feina ben feta a les persones del seu equip i manifesta el seu reconeixement a l'esforç que realitzen.

8. Pren decisions. La persona avaluada resol adequadament els temes de treball prenent les decisions oportunes.

9. S'expressa de forma honesta i constructiva basant-se en fets. Quan es comunica amb el seu equip, la persona avaluada parla amb honestedat i fonamenta el seu discurs sobre fets i no sobre suposicions.

10. Cerca el consens quan la situació ho precisa (proposa solucions mútuament satisfactòries). La persona avaluada negocia quan és necessari per poder resoldre situacions de treball i aporta solucions que puguin satisfer a les altres parts implicades.