Cada quin temps seré avaluat o avaluada?

L'avaluació, una vegada implantada, s'ha de dur a terme, amb caràcter general, amb una periodicitat anual.