EL PARC NATURAL DE S'ALBUFERA DES GRAU

INFORMACIÓ BÀSICA

Cartografia:

Parc natural de Albufera des Grau.jpg 

Parc natural Albufera des Grau.pdf Parc natural Albufera des Grau.pdf

Descripció general: aquest espai natural està format per s'Albufera des Grau, l'illa d'en Colom i el cap de Favàritx. Hi trobam una gran diversitat d'ambients com són zones humides, terrenys agrícoles i ramaders, boscos, penya-segats, platges, illots a zones marines.

Superfície: 5.066,95 hectàrees (1.735,50 hectàrees marines i 3.331,46 hectàrees terrestres).

Situació: està situat a l'est de l'illa de Menorca, al terme municipal de Maó.

Com arribar-hi: Google maps

Transport públic:
Autobús:
- Juliol i agost: LINIA 23 (Maó-Es Grau-Maó). (https://menorca.tib.org/es/web/cime/autobus/linia/23)
- 1 juny fins 30 de setembre de 2023: LINIA 43 (Maó-Favàritx-Maó) (http://www.mou-tmenorca.com/Contingut.aspx?IdPub=8420)
Taxi: 971 35 77 00 / 971 36 71 11

AVÍS: de l'1 de juny a 31 d'octubre de 2023 l'accés al far de Favàritx està limitat a transport col·lectiu públic i privat, amb control d'accés de 9 a 20:00 h. Fora d'aquest horari romandrà tancat. Els vehicles hauran d'aparcar al pàrquing habilitat.

Equipaments:

 • Centre de Recepció - Interpretació Rodríguez Femenias: carretera Maó - es Grau Km 3,5 desviació Llimpa. 07710 Maó. Telèfon 971 17 77 05 / 609 601 249. Fax 971 35 21 48. Horari: de dilluns a diumenge de 9’00h a 15’00h, llevat dels dies 1, 6 i 17 de gener, 8 de setembre i 23, 24, 25, 26, 30 i 31 de desembre, quan romandrà tancat. 
 • 2 observatoris d'aus.
 • Habitatge per investigadors Rodríguez Femenias.
 • Laboratori.

Itineraris: és possible realitzar-hi els itineraris autoguiats següents :

Accessibilitat: el Centre de Recepció - Interpretació Rodríguez Femenias i part de l'itinerari de sa Gola són accessibles a persones amb mobilitat reduïda.

DECLARACIÓ

Norma de creació: decret 51/2003, de 16 de maig, d'ampliació del Parc natural de s'Albufera des Grau i de declaració de les reserves naturals de les illes des Porros, s'Estany, la bassa de Morella, es Prat i l'illa den Colom (BOIB núm. 82, de 10 de juny de 2003).Decret 51_2003.pdf Decret 51/2003.pdf

PLANIFICACIÓ

Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals (PORN): acord de Consell de Govern de 16 de maig de 2003, pel qual s'aprova definitivament el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de s'Albufera des Grau, (BOIB núm. 82, de 10 de juny de 2003).PORN Albufera Grau 2003.pdf PORN Albufera Grau 2003.pdf

Pla Rector d'Ús i Gestió (PRUG): Decret 39/2021, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Pla de Gestió Natura 2000 de la Costa Est de Menorca i el Pla rector d'ús i gestió del Parc natural de s'Albufera des Grau i de les reserves naturals de les illes des Porros (illots d’Addaia), de s’Estany, de la bassa de Morella, des Prat i de l’illa d’en Colom. PDF PRUG Albufera Grau.pdf

Mapa de zonificació del Parc natural de s'Albufera des Grau.

GESTIÓ

Plans anuals:

Pla anual 2009 es Grau.pdf Pla anual PN es Grau 2009.pdf 

Pla anual 2010 es Grau.pdf Pla anual PN es Grau 2010.pdf

Pla anual PN es Grau 2011.pdf Pla anual PN es Grau 2011.pdf

PDF Pla anual PN es Grau 2012.pdf

PDF Pla anual PN es Grau 2013.pdf

PDF Pla anual PN es Grau 2014.pdf

PDF Pla anual PN es Grau 2015.pdf

PDF Pla anual PN es Grau 2016.pdf

PDF Pla anual PN es Grau 2017.pdf

PDF Pla anual PN es Grau 2018.pdf

PDF Pla anual PN es Grau 2019.pdf

PDF Pla anual PN es Grau 2020.pdf

PDF Pla anual PN es Grau 2021.pdf

PDF Pla anual PN es Grau 2022.pdf

PAE_Es_Grau_2023_def.pdf Pla anual PN es Grau 2023.pdf

Memòries de gestió:

Memoria 2008 es Grau.pdf Memòria de gestió PN es Grau 2008.pdf 

Memòria de gestió 2009.pdf Memòria de gestió PN es Grau 2009.pdf

Memòria PN es Grau 2010.pdf Memòria de gestió PN es Grau 2010.pdf

PDF Memòria de gestió PN es Grau 2011.pdf

PDF Memòria de gestió PN es Grau 2012.pdf

PDF Memòria de gestió PN es Grau 2013.pdf

PDF Memòria de gestió PN es Grau 2014.pdf

PDF Memòria de gestió PN es Grau 2015.pdf

PDF Memòria de gestió PN es Grau 2016.pdf

PDF Memòria de gestió PN es Grau 2017.pdf

PDF Memòria de gestió PN es Grau 2018.pdf

PDF Memòria de gestió PN es Grau 2019.pdf

PDF Memòria de gestió PN es Grau 2020.pdf

PDF Memòria de gestió PN es Grau 2021.pdf

Memoria_2022_PNAG_def.pdf Memòria de gestió PN es Grau 2022.pdf

OFERTA EDUCATIVA

Consultau l'oferta educativa del parc natural de s'Albufera des Grau.

VISITES GUIADES

Cal telefonar prèviament als telèfons d'informació del Parc: 971 17 77 05 - 609 601 249. La durada de la visita és aproximadament de dues hores i el grup pot ser d'un màxim de 20 persones.

També podeu consultar l'agenda d'activitats del Parc natural de s'Albufera des Grau.

QUÈ S'HI POT FER?

Usos i activitats permeses:

 • L'observació de la fauna i la flora.
 • Realitzar fotografies no professionals sense sortir dels itineraris.
 • Totes aquelles que no alterin els valors paisatgístics, naturals i culturals del Parc.

Usos i activitats que requereixen autorització escrita prèvia de l'òrgan gestor del Parc:

 • La pesca tradicional d'anguila.
 • La retirada de la posidònia.
 • L'explotació i la recollecció d'algunes espècies vegetal silvestre prioritàries.
 • La introducció i la multiplicació en els sistemes naturals d'espècies al·lòctones de flora.
 • L'aplicació dels tractaments fitosanitaris.
 • Els canvis d'ús de sòl cap a regadiu i l'ampliació dels actuals.
 • L'alliberament al medi natural d'espècies cinegètiques.
 • La pesca recreativa submarina. Veieu https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/1831120 
 • Les activitats col·lectives de busseig recreatiu amb escafandre autònom (a partir de 8 persones).
 • Les activitats de més de 24 persones (excursions de senderisme, bicicleta, visites escolars i turístiques), sense perjudici de la resta d'autoritzacions d'altres administracions competents que siguin necessàries, així com dels titulars dels terrenys on es desenvolupin les activitats (quan es realitzin a terrenys privats).
 • Les sortides organitzades d'embarcacions, caiacs, piragües o surf a rem de grups de més de 24 persones quan es vulgui desembarcar en alguna de les zones terrestres del Parc.
 • Esdeveniments de més de 24 persones en zones d'ús limitat.
 • Els estudis de caire científic que impliqui una recollecció de mostres.

  Usos i activitats prohibides:

  • La presència de cans a les zones humides i hàbitats associats, així com als itineraris del Parc natural i determinats trams del camí de cavalls. Podeu veure el mapa clicant aquí.
  • Utilitzar vehicles a motor, de bicicletes i de cavalleria als sistemes dunars i platges.
  • Danyar la fauna silvestre llevat de l'activitat cinegètica i pesquera autoritzades.
  • Capturar en viu d'animals silvestres, recol·lectar els ous o cries, i fotografiar nius d'aus o altres activitats que puguin alterar-ne la reproducció.
  • Introduir fauna al·lòctona.
  • Caçar qualsevol espècie aquàtica o de prat.
  • Ancorar sobre les praderies de posidònia.
  • Realitzar qualsevol activitat recreativa de navegació i bany dins s'albufera des Grau i la resta de zones humides.
  • Practivar motocròs, trial. Circular en tot terreny, motos i altres vehicles a motor fora de les carreteres i pistes.
  • Escalar a algunes zones del Parc.
  • Fer foc a les platges.
  • Deixar restes de fems tant a la terra com a la mar.
  • Fer qualsevol acció que provoqui un deteriorament del patrimoni cultural.
  • Dur a terme qualsevol activitat que generi contaminació atmosfèrica.
  • Fer renous que puguin pertorbar els valors ambientals i paisatgístics i la fauna.

  Més informació.

  PUBLICACIONS - enllaça-hi

  Vés a l'inici.