Acampades per a entitats juvenils de lleure

Les entitats juvenils de lleure amb un projecte educatiu poden sol·licitar l'autorització per a l'acampada en el Paratge natural de la Serra de Tramuntana.

Durada de les acampades

La durada de les acampades serà d'un màxim de dues pernoctes. Les tendes s'hauran d'instal·lar a la posta de sol i s'hauran de llevar al matí, com a molt tard a les 10:30h, llevat del cas en què l'autorització per a la pernocta sigui de dues nits i inclogui la nit posterior.

Terminis per a presentar les sol·licituds

Les entitats juvenils de lleure educatiu poden presentar una sol·licitud única per a les acampades que vulguin realitzar al llarg d'un període de com a mínim a tres mesos.

Per exemple, el mes de gener es pot demanar l'autorització per a acampades dins els mesos de febrer, març i abril, però també es pot demanar l'autorització per a tot l'any.

La sol·licitud s'ha de presentar amb una antelació mínima d'un mes abans del començament de la primera acampada.

Per exemple, per a una acampada el mes d'abril, s'ha de demanar un mes abans, en el mes de març. Si es demanen acampades per a juny, juliol i agost, s'hauran de demanar un mes abans de la primera de juny, en el mes de maig.

Documentació que cal presentar

Les entitats que facin la sol·licitud hauran de presentar un certificat del Servei Insular de Joventut del Consell de Mallorca que indiqui que l'entitat està registrada en el Cens d'entitats juvenils i que compta amb un projecte educatiu basat en el lleure.

En el cas de les entitats de Mallorca, poden sol·licitar el certificat al Consell de Mallorca mitjançant una instància electrònica general dirigida al Servei de Joventut. Accediu al registre en aquest enllaç: enllaç al registre del Consell de Mallorca.

En el cas d'entitats de Menorca, Eivissa o Formentera, o d'altres comunitats autònomes, hauran de presentar el certificat equivalent emès pels Consells, diputacions o administracions corresponents.

La sol·licitud ha d'indicar clarament els punts següents:

  1. Dades de l'entitat o agrupament que fa la sol·licitud i identificació de la persona responsable del grup que realitzarà la pernocta
  2. Dates i lloc de l'acampada, especificant el nom de la finca, la ubicació de la finca(polígon i parcel·la, sempre que sigui possible) i localització del lloc concret de l'acampada dins la finca. 
  3. Nombre màxim de participants i nombre aproximat de tendes d'acampada.

Per a les sol·licituds s'ha d'omplir un full de sol·licitud i un full de declaració del compliment de bones pràctiques, que la direcció de l'entitat haurà de signar. En el cas dels agrupaments d'escoltes, els ha de presentar el/la cap de l'agrupament.

La sol·licitud ha d'anar signada per la direcció de l'entitat. En el cas dels agrupaments escoltes, les ha de presentar el/la cap de l'agrupament.

Altres permisos

S'haurà de comptar amb el permís de la propietat, que es justificarà mitjançant un document signat per la persona propietària del terreny, o una declaració signada per la persona responsable de l'entitat/agrupament indicant que es compta amb el permís corresponent.

Identificació

Durant el temps que duri l'acampada s'haurà de col·locar en un lloc visible per a tothom un cartell, proporcionat per l'equip del Paratge natural de la Serra de Tramuntana, en el qual s'especificarà que es tracta d'una acampada autoritzada per la Conselleria de Medi Ambient i Territori.

Informació als participants

S'informarà als participants en l'acampada i els seus familiars que es tracta d'una activitat puntual autoritzada dins un espai protegit, perquè la normativa així ho especifica. Es deixarà clar que no es pot acampar de manera lliure dins l'espai natural protegit sense una autorització expressa tant de la Conselleria de Medi Ambient i Territori com de la propietat del terreny.