EL PARC NATURAL DE S'ALBUFERA DE MALLORCA

INFORMACIÓ BÀSICA

Cartografia:

 

Zonificacio_PORN_Albufera_Mallorca_2021.jpg

02_Zonificacio_del_PORN_feb_2021.pdf PORN Parc Natural Albufera Mallorca 2021.pdf

Descripció general: s'Albufera de Mallorca és la zona humida més extensa de les Illes Balears. Es troba separada de la mar per un cordó de dunes. Encara que fa uns 18 milions d'anys ja hi havia formacions de prat, l'actual zona humida es va formar fa menys de 100.000 anys, però amb el pas del temps ha anat variant la seva morfologia fins a l'estat actual.

Superfície: 2.929,56 hectàrees terrestres distribuïdes de la manera següent:

 • 2.036,23 ha constitueixen el Parc natural.
 • 754,30 ha són la zona perifèrica de protecció.
 • 139,03 ha corresponen als corredors ecològics.

Situació: El Parc natural està situat al nord-est de Mallorca, als termes municipals de Muro, sa Pobla i Alcúdia.

Com arribar-hi: l'accés al Parc és a peu o amb bicicleta pel pont dels Anglesos. Es pot aparcar el vehicle a motor en els vials de les urbanitzacions properes o a l'aparcament habilitat per a aquesta finalitat vora l'entrada del Parc. Google maps

Equipaments:

 • Centre d'informació de sa Roca: obert de 9 a 16 h tot l'any, excepte el dia de Nadal i cap d'any. Telèfon 971 89 22 50.
 • Centre d'Interpretació de Can Bateman: Obert de 9 a 16 h tot l'any, excepte el dia de Nadal i cap d'any.
 • Oficina de Gestió de sa Roca: horari de 8 a 15 h. Ctra. d'Artà al Port d'Alcúdia (Ma 12 Km. 26,7 - Pont dels Anglesos). Telèfon 971 89 22 50. Correu electrònic: parc.albufera@gmail.com.
 • Observatoris d'aus.
 • Laboratori.
 • Habitatge per investigadors sa Roca.

Itineraris: és possible realitzar-hi els següents itineraris autoguiats tenint en compte que l'horari de visita del Parc és de 9 a 18 h entre l'1 d'abril i el 30 de setembre, i de 9 a 17 h entre l'1 d'octubre i el 31 de març:

Per visitar el Parc es requereix un permís de visita (gratuït) que es pot sol.lcitar al centre de recepció sa Roca a l’arribada. Els grups superiors a 15 persones han de sol.licitar un permís especial amb antelació també al Centre de Recepció (971 89 22 50).

Accessibilitat: L’accés tan sols es podrà fer a peu o en bicicleta. Per a les persones amb mobilitat reduïda es poden sol·licitar al Parc unes condicions especials de visita. Cal tenir en compte que les oficines administratives del Parc no són accessibles a persones amb mobilitat reduïda però sí ho són el Centre d'Interpretació Can Bateman i el Centre de Recepció sa Roca.

DECLARACIÓ

Norma de creació: Decret 4/1988, de 28 de gener de 1988, de creació del Parc natural de s'Albufera de Mallorca (BOCAIB núm. 19, de 13 de febrer de 1988).Decret 4_1988 declaració PN Albufera Mallorca.pdf Decret 4/1988 declaració PN Albufera Mallorca.pdf Modificat pel Decret 40/2002, de 15 de març (BOIB núm. 35, de 21 de marzo de 2002)Decret 40_2002.pdf Decret 40/2002.pdf, pel Decret 52/2003, de 16 de maig de 2003 (BOIB núm. 83, de 10 de juny de 2003).Decret 52_2003.pdf Decret 52/2003.pdf i pel Decret 7/2021, de 22 de febrer, pel qual s'aprova el Pla d'ordenació dels recursos naturals (PORN) de s'Albufera de Mallorca i es modifica el Decret 4/1988, de 28 de gener, pel qual es declara parc natural s'Albufera de Mallorca. PDF Decret 7/2021.pdf.

PLANIFICACIÓ

Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals (PORN): Decret 7/2021, de 22 de febrer, pel qual s'aprova el Pla d'ordenació dels recursos naturals (PORN) de s'Albufera de Mallorca i es modifica el Decret 4/1988, de 28 de gener, pel qual es declara parc natural s'Albufera de Mallorca. PDF Decret 7/2021.pdf.

Decret 36/2023 de 12 de juny, pel qual s’aprova la modificació del Pla d’ordenació dels recursos naturals de s’Albufera de Mallorca, aprovat pel Decret 7/2021, de 22 de febrer. 5735.pdf Decret 36/2023.pdf

Pla Rector d'Ús i Gestió (PRUG): Decret 19/1999, de 12 de març, pel qual s'aprova el Pla d'Ús i Gestió del Parc Natural de s'Albufera de Mallorca per al període de 1999-2000 (BOCAIB núm. 37, de 23 de març de 1999).Decret 19_1999 PRUG PN Albufera.pdfDecret 19/1999 PRUG PN Albufera.pdf

GESTIÓ

Plans anuals:

Pla anual 2010 Albufera Mallorca.pdf Pla anual Albufera Mallorca 2010.pdf

Pla anual PN Albufera 2011.pdf Pla anual Albufera Mallorca 2011.pdf

PDF Pla anual Albufera Mallorca 2016.pdf

PDF Pla anual Albufera Mallorca 2017.pdf

PDF Pla anual Albufera Mallorca 2018.pdf

PAE_2020_albufera_mallorca.pdf Pla anual Albufera Mallorca 2020.pdf

PAE_2021_albufera_mallorca.pdf Pla anual Albufera Mallorca 2021.pdf

PAE_2022_albufera_mallorca.pdf Pla anual Albufera Mallorca 2022.pdf

Memòries de gestió:

Memoria de gestió 2009 Albufera Mallorca.pdf Memòria de gestió PN Albufera Mallorca 2009.pdf

Memòria de gestió PN Albufera 2010.pdf Memòria de gestió PN Albufera Mallorca 2010.pdf

PDF Memòria de gestió PN Albufera de Mallorca 2014.pdf

PDF Memòria de gestió PN Albufera de Mallorca 2015.pdf

PDF Memòria de gestió PN Albufera de Mallorca 2016.pdf

PDF Memòria de gestió PN Albufera de Mallorca 2017.pdf

PDF Memòria de gestió PN Albufera de Mallorca 2018.pdf

Memoria_2019_pend_aprovar.pdf Memòria de gestió PN Albufera de Mallorca 2019.pdf

Memoria_2020_pend_aprovar.pdf Memòria de gestió PN Albufera de Mallorca 2020.pdf

OFERTA EDUCATIVA

Consultau l'oferta educativa del parc natural de s'Albufera de Mallorca.

VISITES GUIADES

De forma periòdica es fan visites guiades per a públic en general en dissabte. Podeu consultar a aquí l'agenda d'activitats del Parc Natural de s’Albufera de Mallorca.

QUÈ S'HI POT FER?

Usos i activitats permeses:

 • L'observació de la fauna i la flora.
 • La realització de fotografies no professionals sense sortir dels itineraris.
 • Totes aquelles que no alterin els valors paisatgístics, naturals i culturals del Parc.
 • L’accés i passeig a peu o en bicicleta (sense superar els 10 km/hora) a les zones d’ús general i sempre pels camins permesos.

Usos i activitats autoritzables:

 • Activitats d'investigació científica que impliquin captura, recollecció o molèsties a la fauna i a la flora.
 • La pesca esportiva d'anguila amb cucada es pot autoritzar anualment entre els dies 1 de juliol i 16 de gener.
 • Aprofitaments forestals o millores silvícoles.
 • La circulació de cavalls o vehicles fora dels camins o itineraris adequats per a aquest efecte.
 • La recollecció d'alga al litoral del Parc.
 • Els nous tancaments de propietats.
 • La irrigació amb aigües depurades.
 • Les obres de manteniment de camins existents.
 • Els abocaments d'aigües depurades.
 • La reparació, restauració i conservació dels edificis existents, sempre que es destinin a usos agrícoles, ramaders, o serveis del mateix Parc.

Usos i activitats prohibides:

 • Abandonar residus sòlids al medi natural.
 • Abocar  de manera no autoritzada residus líquids i d'aigües residuals no tractades.
 • Fer malbé a qualsevol individu animal o vegetal de les espècies autòctones del Parc.
 • Recol·lectar, manipular o destruir nius, així com qualsevol acció que modifiqui les àrees de nidificació.
 • Introduir espècies silvestres al·lòctones.
 • Extreure arena, alterar les platges i destruir la vegetació dunar.
 • Acampar a l'interior del Parc.
 • Produir renous innecessaris.
 • Fer pícnic fora de les zones habilitades.
 • Estacionar vehicles fora de les àrees habilitades.
 • Realitzar activitats esportives competitives, pràctica de fúting (Running).
 • Dur a terme actuacions urbanístiques que impliquin l'edificació o modificació del terreny.
 • Ús de vehicles elèctrics (excepte bicicletes).
 • L’accés al Parc fora de l’horari d’obertura, excepte causa justificada degudament autoritzada. Així com també l’accés a través de camins tancats mitjançant barreres o panys.
 • Navegar, nedar o bussejar amb qualsevol estri els canals o estanys del Parc.
 • Els animals domèstics i de companyia, excepte els cans pigalls i d’assistència.
 • El sobrevol recreatiu o comercial amb aeronaus de qualsevol mena de motor, ultralleugers o drons.

Més informació.

PUBLICACIONS - enllaça-hi

Vés a l'inici.