Autorització per realitzar activitats als espais naturals protegits

Les activitats o actuacions d'ús públic que es poden realitzar en espais naturals protegits (ENP) es classifiquen com a permeses, prohibides i autoritzables.

Les autoritzables necessiten una Resolució de la directora general de Medi Natural i Gestió Forestal per poder realitzar-les, per la qual cosa l'interessat presentarà una sol·licitud i una declaració de compliment de bones pràctiques en el desenvolupament de l'activitat degudament emplenats i signats. El model d'aquests documents es faciliten més endavant.

Determinades activitats necessiten del pagament d'una taxa derivada de la utilització de l'ENP o de la tramitació de l'autorització, d'acord amb la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la CAIB, modificada per la Resolució del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació de 8 de gener de 2024 per la qual s’estableix l’actualització de les bases, els tipus de gravamen i les quotes tributàries de les taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2024.

Es concreten més endavant els imports actualitzats segons l'activitat corresponent.

IMPORTANT:

En compliment de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques no es poden presentar sol·licituds a través del correu autoritzacions@dgmedinatural.caib.es. Els documents hauran d'anar dirigits a la Direcció General de Medi Natural i Gestió Forestal de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, segons les instruccions que s'estableixen en aquest enllaç, ja sigui per a presentació electrònica o presencial -aquesta opció inclou un llistat d'institucions conveniades amb el GOIB on es pot presentar la documentació:

https://www.caib.es/sites/atenciociutadania/ca/pagina_dinici-21357/?campa=yes

Tràmit electrònichttps://www.caib.es/seucaib/ca/201/empresas/tramites/tramite/2876094/

El termini màxim per dictar i notificar la resolució expressa en relació a les autoritzacions per a realitzar activitats dins espais naturals protegits de les Illes Balears és de sis mesos, d'acord amb la Llei 3/2003, de 26 de març, de Règim Jurídic de l'administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears. En conseqüència, les sol·licituds per a realitzar activitats als diferents espais naturals protegits s'han de presentar amb suficient antelació per a poder resoldre abans de la data que es volen realitzar.

Les sol·licituds per navegar, fondejar o bussejar en el parc nacional maritimoterrestre de l'arxipèlag de Cabrera s'han de tramitar telemàticament. Podeu accedir a la pàgina per a sol·licitar les autoritzacions del Parc nacional clicant aquí.

Models de sol·licitud i declaració de compliment de bones pràctiques

Model_de_sol·licitud_autoritzacio_per_realitzar_activitats_als_ENP_CAT.pdf Model de sol·licitud autorització per realitzar activitats als ENP

Model_declaracio_bones_practiques_CAT_(19).pdf Model declaració bones pràctiques

Models de sol·licitud i declaració de compliment de bones pràctiques per el parc nacional de Cabrera

Editor de Text Formulari activitat

PDF Normes d'ús del pavelló d'investigadors

Editor de Text Model de declaració de compliment de bones pràctiques PN Cabrera


Autoritzacions per practicar barranquisme i escalada en el Paratge natural de la Serra de Tramuntana

Per practicar l'escalada, barranquisme o descens de torrents en el Paratge natural de la Serra de Tramuntana es necessita autorització, d'acord amb el que estableix l'article 63 del Pla d'ordenació dels recursos naturals (PORN) de la Serra de Tramuntana (BOIB núm 54 EXT, d'11 d'abril de 2007). Actualment es pot obtenir autorització telemàticament.

Abans de sol·licitar l'autorització cal tenir en compte el següent:

 • És individual i autoritza només a la persona que sol·licita l'autorització (no es pot emetre per a grups de persones, ni genèrica per a tots els membres d'una entitat/club o empresa de turisme d'aventura).
 • Té una durada d'un any des de la data d'autorització i és renovable.
 • És gratuïta.
 • No permet la realització de l'activitat a totes les localitzacions dins l'espai natural protegit. Hi ha zones amb limitacions d'accés per motius de conservació. Aquestes zones limitades poden sofrir modificacions, per tant, abans de realitzar l'activitat s'ha de consultar l'enllaç de limitacions, el qual es va actualitzant d'acord amb la informació sobre el seguiment dels hàbitats i de les espècies de l'espai natural protegit.
 • Durant la realització de l'activitat s'ha de dur sempre l'autorització.
 • És independent de les autoritzacions que hagin d'emetre altres administracions i/o els titulars de dret dels terrenys on es desenvolupa l'activitat.

Per sol·licitar telemàticament l'autorització d'escalada o de barranquisme cal clicar els enllaços següents:

Sol·licitud d'autorització per a l'escalada - Tràmit directe (temporalment aquest tràmit està fora de servei, si voleu sol·licitar autorització podeu accedir a travès de la seu electrónica)

Sol·licitud d'autorització de barranquisme - Tràmit directe (temporalment aquest tràmit està fora de servei, si voleu sol·licitar autorització podeu accedir a travès de la seu electrónica)


Autorització per practicar la pesca submarina al parc natural de s'Albufera des Grau

Per poder practicar la pesca recreativa submarina al parc natural de s'Albufera des Grau és necessari tenir autorització. L'autorització l'emet la Direcció General de Pesca i Medi Marí i es pot tramitar on-line clicant al següent enllaç: Autorització per a la pesca marítima submarina al Parc natural de s'Albufera des Grau.

Per poder obtenir l'autorització és imprescindible tenir en vigor la llicència de pesca submarina de qualsevol comunitat autònoma d'Espanya. En el cas que la llicència hagi estat emesa per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears també cal estar en possessió de llicència federativa.


Taxa per a la realització d'activitats en els equipaments i els exteriors de les finques públiques

Conceptes

Euros/dia

 Ús de sales a equipaments de la finca pública

   a) Mitja jornada (matí o horabaixa)

206,11

   b) Jornada completa

263,95

   c) A partir del segon dia

162,84

 Ús dels espais públics exteriors

   a) Mitja jornada (matí o horabaixa)

317,23

   b) Jornada completa

446,06

Bonificacions
  Bonificació del 50% per a les entitats organitzadores l'activitat de les quals fomenti la difusió d'informació de caràcter cultural, arqueològic o de conservació de la natura de les finques públiques o els espais naturals protegits.

Exempció

Queden exemptes del pagament de taxes les entitats esmentades a la lletra anterior que siguin entitats sense ànim de lucre i declarades d'utilitat pública.

Les bonificacions i exempcions es concedeixen a petició prèvia de l'entitat interessada, que ha d'acreditar els requisits indicats anteriorment.


Taxa per l'autorització o resolució d'afecció de proves i competicions esportives i d'activitats esportives en espais de rellevància ambiental i finques públiques

Concepte

Euros/dia

 1.Per dur a terme proves i competicions esportives en un espai de rellevància ambiental o en una finca pública

   a) Proves i competicions esportives fins a 50 participants

65,49

   b) Proves i competicions esportives de 51 fins a 75 participants

117,89

   c) Proves i competicions esportives de 76 fins a 100 participants

183,38

   d) Proves i competicions esportives de 101 fins a 150 participants

314,34

   e) Proves i competicions esportives de 151 fins a 200 participants

471,52

   f) Proves i competicions esportives de 201 fins a 300 participants

785,86

   g) Proves i competicions esportives de 301 fins a 500 participants

1.440,75

   h) Proves i competicions esportives de més de 500 participants

2.619,55

 2.Per dur a terme activitats esportives

62,87 € anuals per espai

o finca pública

autoritzats i activitat

No estan subjectes a aquesta taxa quan es realitzin les activitats individualment o col·lectivament, al marge d'una entitat organitzadora.

Bonificacions

 • S'estableix una bonificació del 50% per a les entitats organitzadores sense ànim de lucre.
 • S’estableix una bonificació del 25 % de la quantia d’aquesta taxa per a les entitats que organitzin proves o competicions esportives el recorregut de les quals sigui el mateix que l’autoritzat o resolt l’any anterior. Aquesta bonificació és acumulable amb l’anterior.

Les bonificacions s'apliquen a instància de part, per la qual cosa els subjectes passius les han de sol·licitar.

Exempció

  Estan exempts del pagament de la taxa:

 • Les promogudes i organitzades exclusivament per l'Administració General de l'Estat, les administracions de les comunitats autònomes, les entitats que integren l'Administració local i els altres ens de dret públic, territorials o institucionals, quan actuen en interès propi i directe per complir els seus fins.

En aquests sentit, s'entén que l'activitat es promou i s'organitza amb caràcter exclusiu quan tots els tràmits relatius a l'autorització o a la resolució d'afecció les duu a terme únicament i exclusivament l'administració sol·licitant amb la Conselleria de Medi Ambient, sense perjudici que l'execució de la prova, competició o activitat esportives s'encarregui a un tercer.

 • Les proves i les competicions esportives de les federacions que formen part de la final d'un campionat de les Illes Balears.

L'exempció de la taxa es concedeix a sol·licitud prèvia de l'entitat interessada, que ha d'acreditar els requisits indicats anteriorment.

Pagament de la taxa

Una vegada presentat tots els documents per expedir l'autorització corresponent des del Servei d'Espais Naturals s'obrirà un expedient i es notificarà al sol·licitant el procediment i la quantitat exacta de la taxa que correspon a l'activitat segons el detall del informe tècnic.

Model de sol·licitud i de compliment de bones pràctiques per activitats esportives

Sol·licitud_autoritzacio_activitats_esportives_CAT.pdf Sol·licitud autorització activitats esportives

Model_declaracio_bones_practiques_CAT.pdf Model declaració bones pràctiques


Taxa per autorització per realitzar fotografies, filmacions i produccions audiovisuals en espais de rellevància ambiental destinades a ús comercial

Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació de serveis derivada de la utilització de cada espai de rellevància ambiental per fer-hi fotografies, filmacions i produccions audiovisuals destinades a l'ús comercial emparades per l'autorització o l'avaluació de repercussions ambientals pertinents.

La taxa s'exigeix d'acord amb les tarifes següents:

Nombre de participants en la producció

Euros/dia

 Entre 1 i 4

120

 Entre 5 i 20

480

 Més de 21

960

Recàrrec de 50 euros per cada modificació que se sol·liciti, durant la tramitació del procediment, de les condicions inicials objecte d'autorització o avaluació, sense que s'inclogui la incorporació de nous espais naturals, per a la qual cosa cal presentar una nova sol·licitud

 Recàrrec per treball nocturn (abans de la sortida i després de la posta del sol)

50% 

Es consideren incloses les fotografies i les produccions audiovisuals realitzades amb RPA (dron)

Pagament de la taxa

Una vegada presentat tots els documents per expedir l'autorització corresponent des del Servei d'Espais Naturals s'obrirà un expedient i es notificarà al sol·licitant el procediment i la quantitat exacta de la taxa que correspon a l'activitat segons el detall del informe tècnic.

Model de sol·licitud i de compliment de bones pràctiques per realitzar reportatges publicitaris

Sol·licitud_per_a_activitats_de_filmacio,_sessions_fotografiques_i_altres.pdf Sol·licitud per a activitats de filmació, sessions fotogràfiques i altres

Model_de_declaracio_de_compliment_de_bones_practiques_per_dur_a_terme_activitats_de_filmacio,_sessions_fotografiques_i_altres.pdf Model de declaració de compliment de bones pràctiques per dur a terme activitats de filmació, sessions fotografiques i altres

11368_(2).pdf Circular sobre la tramitació i l'avaluació de l'afecció de les activitats de filmació, les sessions fotogràfiques i
altres tipus de produccions audiovisuals en espais de la Xarxa Natura 2000


Taxa per l'expedició d'autoritzacions anuals per a la pesca submarina a les reserves marines i als espais naturals protegits de les Illes Balears

L'import de la taxa per expedir autoritzacions anuals és de 53,90 € per autorització per reserva marina i per espai natural protegit.

Per poder practicar la pesca submarina als Espais Naturals Protegits de les Illes Balears, és necessari tenir en vigor la targeta federativa d'activitats subaquàtiques de les Illes Balears i la llicència de pesca, còpies de les quals s'han de presentar amb la sol·licitud degudament emplenada.

Els autoritzats per practicar la pesca submarina a les reserves naturals des Vedrà, es Vedranell i els illots de Ponent han de presentar, en un termini màxim de 10 dies una vegada acabat el termini d'autorització, el full de captures degudament emplenat com a requisit imprescindible per poder obtenir futures autoritzacions de pesca submarina a la zona. El poden presentar a l'Oficina de les reserves al C/ Canàries, 31-35, edifici CETIS, torre 6 planta 1 d'Eivissa. 

Pagament de la taxa

Una vegada presentat tots els documents per expedir l'autorització corresponent des del Servei d'Espais Naturals s'obrirà un expedient i es notificarà al sol·licitant el procediment i la quantitat exacta de la taxa que correspon a l'activitat segons el detall del informe tècnic.

Model de sol·licitud i model de full de captures de pesca submarina

Sol·licitud_pesca_submarina_ENP.pdf Sol·licitud pesca submarina ENP

Full_captures_pesca_submarina.pdf Full captures pesca submarina


Taxa per a la prestació de serveis derivada de la reserva de boies d'ancoratge en el parc nacional marítim terrestre de l'arxipèlag de Cabrera

Concepte

Euros/dia

 1.Ancoratge de l'1 d'octubre al 30 d'abril

   a) Boia blanca (per a embarcacions de 12 metres o menys d'eslora)

9,30

   b) Boia groga (per a embarcacions de més de 12 i fins a 15 metres d'eslora

14,94

   c) Boia taronja (per a embarcacions de més de 15 i fins a 20 metres d'eslora)

26,05

   d) Boia vermella (per a embarcacions de més de 20 i fins a 35 metres d'eslora)

79,99

 2.Ancoratge de l'1 de maig al 30 de setembre

   a) Boia blanca (per a embarcacions de 12 metres o menys d’eslora)

18,60

   b) Boia groga (per a embarcacions de més de 12 i fins a 15 metres d'eslora

29,76

   c) Boia taronja (per a embarcacions de més de 15 i fins a 20 metres d'eslora)

67,93

   d) Boia vermella (per a embarcacions de més de 20 i fins a 35 metres d'eslora)

208,64

 • En cas que es reservi una boia de capacitat superior a l'eslora de l'embarcació, l'import de la tarifa serà el corresponent a la boia objecte de la reserva.
 • Excepcionalment, i d’acord amb els criteris que fixi l’òrgan gestor dels sistemes d’ancoratge, es pot atorgar una autorització especial, amb la justificació prèvia, per a embarcacions de més de 35 metres d’eslora. En aquest cas, la tarifa aplicable és la màxima, és a dir, la tarifa establerta en els punts 1.d) i 2.d) de la taula anterior.
 • La cancel·lació de la reserva, quan es faci amb una antelació superior a una hora respecte de l'hora d'inici de l'ocupació autoritzada, implica la devolució del 50% de l'import de la quota tributària. Aquesta cancel·lació s'ha de fer per via telemàtica, amb indicació de totes les dades que, a aquest efecte, s'estableix a la web.
 • Les cancel·lacions de les reserves que no verifiquin totes les condicions a què es refereix el paràgraf anterior no donen lloc a cap tipus de devolució de la taxa corresponent.
Per fondejar, bussejar o navegar al parc nacional marítim terrestre de l'arxipèlag de Cabrera les sol·licituds s'han de tramitar telemàticament, a través dels enllaços següents:

Fondejar a Cabrera

Per fondejar es permeten un màxim de cinquanta embarcacions diàries (dues nits durant els mesos de juliol i agost i set nits la resta de l'any). L'horari d'ocupació de les boies és des de les 18 h del primer dia de reserva fins a les 17 h del darrer dia de la reserva.
Per a més informació dirigiu-vos al telèfon: 971 656 282. Horari: De dilluns a diumenge de 10:00 h. a 14:00 h. i de 15:00 h. a 18:00 h

Bussejar a Cabrera

Per a més informació dirigiu-vos al telèfon de l'oficina del Parc de Cabrera: 971 17 76 41. Horari: de 9 a 14 h.

Navegar a Cabrera

El període de validesa del permís de navegació és de 12 mesos.

Bucear en Cabrera Sol·licitud de navegació

Per a més informació dirigiu-vos al telèfon de l'oficina del Parc de Cabrera: 971 17 76 41. Horari: de 9 a 14 h.

Taxa per a l'expedició d'autoritzacions per a la realització d'immersions als espais naturals protegits de les Illes Balears

Concepte

Euros/dia

 Autorització de busseig individual a un espai natural protegit

5,24

 Autorització de busseig col·lectiu a un espai natural protegit

68,11

Expedició d'autoritzacions per activitats d'espeleologia en espais naturals protegits de les Illes Balears

IMPORTANT: Es deixa sense contingut el capítol LV del títol VI de la Llei 11/1998, relatiu a la taxa per l'autorització o la resolució d'afecció d'activitats d'espeleologia en espais de rellevància ambiental per l'apartat 10 de la disposició final primera de la Llei 19/2020, de 30 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2020.


Avís

Les sol·licituds per a visitar les coves ZEC no es podran fer a través d'aquesta pàgina web sinó que s'hauran d'adreçar directament al servei de Planificació a través del registre general de la CAIB. El model de sol·licitud el podeu trobar aquí: documentació per a tramitar la sol·licitud per a coves ZEC.

Les coves ZEC són les següents: 

 • Cova des Bufador des Solleric
 • Cova de sa Bassa Blanca
 • Cova de les Meravelles
 • Cova de Canet
 • Avenc d'en Corbera
 • Cova dels Ases, Cova des Coll
 • Cova d'en Passol
 • Cova de ses Rates Pinyades 
 • Cova des Corral des Porcs
 • Cova de sa Guitarreta
 • Cova des Pas de Vallgornera
 • Cova d'en Bessó
 • Cova de Can Bordils
 • Cova des Diners
 • Cova del Dimoni
 • Cova de sa Gleda
 • Cova des Pirata
 • Cova des Pont
 • Cova de Cal Pesso
 • Cova de Can Sion
 • Cova de Llenaire
 • Cova Morella
 • Cova Nova de Son Lluís
 • Es Bufador de Son Berenguer
 • Cova de Can Millo o de Coa Negrina
 • Cova Avenc de Son Pou
 • Cova des Drac de Cala Santanyí
 • Cova des Rafal des Porc
 • Cova dels Estudiants.