INFORMACIÓ GENERAL DELS ESPAIS NATURALS PROTEGITS

Cartografia

Espais_Naturals_Protegits_IB.jpg

Espais_Naturals_Protegits_IB.pdfEspais_Naturals_Protegits_IB.pdf

Definició

Els espais naturals protegits són les zones terrestres i marines de les Illes Balears declarades com a tals en la forma prevista a la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO), atenent la seva representativitat, singularitat, fragilitat o interès dels seus elements o sistemes naturals.

Figures

Els espais naturals protegits es classifiquen en les següents figures en funció dels béns i valors que es volen protegir:

  • Parc nacional.
  • Parc natural.
  • Paratge natural.
  • Reserva natural, que pot ser integral o especial.
  • Monument natural.
  • Paisatge protegit.
  • Lloc d'interès científic i microreserva.

A les Illes Balears actualment hi ha els espais naturals protegits següents: