ACTIVITATS AUTORITZABLES ALS ESPAIS NATURALS PROTEGITS

Segons la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO), els usos dins un espai natural protegit es classifiquen en usos permesos, autoritzables o prohibits.

Els usos i activitats permesos són tots aquells que són compatibles amb els objectius de protecció dels espais naturals protegits i que no alteren els seus valors naturals. En canvi, els usos i activitats prohibits són aquells que no són compatibles amb la protecció de l'espai natural protegit pels impactes que podrien generar-hi.

En canvi, totes aquelles activitats que, amb determinats condicionants, poden resultar compatibles amb la protecció del medi natural, sense deteriorar-ne els seus valors es consideren activitats autoritzables. L'òrgan competent per raó de la matèria ha d'autoritzar aquestes activitats, el qual ha de sol·licitar informe a l'òrgan competent en matèria d'espais naturals protegits abans de resoldre (article 21 de la LECO).

Els instruments de planejament mediambientals, és a dir, els Plans d'Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) i els Plans Rectors d'Ús i Gestió (PRUG), defineixen, entre d'altres temes, els usos i activitats que són permesos, autoritzables i prohibits a l'espai natural protegit que regulen.

A continuació hi ha una relació d'algunes de les activitats més sol·licitades per part dels usuaris i visitants dels espais naturals protegits que necessiten autorització prèvia:

 • La filmació o la fotografia professional, especialment la de caràcter publicitari, com també l'enregistrament de vídeos per part de TV.
 • Les activitats esportives i de lleure.
 • L'acampada.
 • El bivac i la pernoctació a l'aire lliure.
 • L'activitat de refugi de muntanya.
 • L'espeleologia.
 • El busseig esportiu dins l'àmbit marí dels espais naturals protegits.
 • La pesca en general.
 • La pesca recreativa submarina.
 • La navegació i l'ancoratge.
 • Les activitats de caràcter festiu multitudinari.
 • Les visites massives de turistes, agrupacions, escoles o grups d'esplai.
 • Les activitats d'educació ambiental per part de grups.
 • Els projectes d'investigació que comportin dur a terme treballs de camp.
 • La recol·lecció de mostres si formen part d'un estudi o investigació autoritzat.
 • La circulació de cavalls fora dels camins o itineraris adequats per a aquest efecte.
 • La circulació de qualsevol tipus de vehicle.
 • L'encesa de foc fora dels llocs habilitats per a aquest fi.