EL PARC NATURAL DE LA PENÍNSULA DE LLEVANT

INFORMACIÓ BÀSICA

Cartografia:

Parc_natural_de_Llevant_2023.jpg

Parc_Natural_de_Llevant.pdf Parc Natural de Llevant

Descripció general: El parc constitueix un dels espais naturals més singulars i interessants de les Illes Balears a causa de la presència d’una gran diversitat d’hàbitats en un espai relativament petit, on conflueix una zona muntanyosa i costera amb nombrosos endemismes botànics i amb un important patrimoni etnològic. S’hi troben també varietats d’hàbitats mediterranis com alzinars, ullastrars, pinars, penya-segats marins, sistemes dunars i zones humides associades a torrents i el propi entorn marí, els quals, combinats amb els extensos ecosistemes agraris creats per l’activitat agrària tradicional al llarg dels segles, conformen una bona representació de la costa mallorquina, la muntanya balear i el manteniment de les activitats tradicionals de l’illa.

Superfície: Té una extensió total de 17.111,48 hectàrees i comprèn àmbit terrestre i àmbit marí, distribuïts de la manera següent:

 • 10.917,27 ha terrestres
 • 6.194,21 ha marines

Situació: El Parc natural es troba ubicat al nord-est de l’lla de Mallorca, als termes municipals de Santa Margalida, Artà, Sant Llorenç des Cardassar i Capdepera.

Com arribar-hi:

 • Finca Pública de Son Real: L'entrada a la finca es troba en el quilòmetre 17,7 de la carretera Alcúdia- Artà (Ma – 12).
 • Finca Pública dels Canons: Entrada a la Carretera Ma-3331 quilòmetre 7,4.
 • Finques Públiques de s’Alqueria Vella, es Verger i Albarca: Des de la carretera d'Artà en direcció a l'ermita de Betlem (MA-3333) i girant a la dreta al quilòmetre 4,7.
 • Finca Pública de Sa Duaia: Camí d’Artà a Cala Mitjana.

Equipaments:

 • Centre d'informació i oficina del Parc natural: s'Alqueria Vella d'Abaix. Horari: de dilluns a diumenge de 9 a 16 h. Telèfon 606 09 68 30. Apartat de correus núm. 76, 07570, Artà.
 • Centre d’informació, d’interpretació i museu arqueològic de Son Real. Horari: de dilluns a diumenge de 9 a 16 h. Telèfons 686 977 101 / 971 18 53 63. S’ofereix lloguer de bicicletes.
 • Refugi de Son Real, s'Alzina, els Oguers i s'Arenalet. Informació al telèfon 971 17 76 52, de dilluns a divendres de 10 a 14 hores. Les reserves es poden fer amb una antelació màxima de 45 dies (https://www.caib.es/albergsfront/actions/Reservar.seleccion?token=68947a4ebfafa49b5395f4585990d33e).
 • Per a altres consultes sobre els refugis: refugis@ibanat.caib.es.
 • Aparcaments de s'Alqueria Vella d’Abaix i Son Real.

Itineraris: és possible realitzar-hi els itineraris autoguiats següents:

La finca de Son Real disposa dels següents itineraris:

 • El camí de l’illot des Porros
 • Itinerari de la necròpolis de la punta des Fenicis
 • Itinerari de Son Bauló

DECLARACIÓ

 • Norma de creació: Decret 127/2001, de 9 de novembre, pel qual es declara el Parc natural de la península de Llevant i les reserves naturals de cap Ferrutx i cap des Freu (BOIB núm. 140, de 22 de novembre de 2001) Decret 127_2001 declaració Llevant.pdfDecret 127/2001 declaració Llevant
 • Decret 58/2002, de 12 d'abril, pel qual es modifica el Decret 127/2001, de 9 de novembre, pel qual es declara el Parc natural de la península de Llevant (BOIB núm. 48, de 24 d'abril de 2002) Decret 58_2002.pdf Decret 58/2002.
 • Llei 10/2003 Mesures tributives i reducció Llevant Decret 58_2002.pdf Llei 10/2003.
 • Acord del Consell de Govern de 9 de novembre de 2001 sobre l'aprovació definitiva del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la península de Llevant (BOIB núm. 140, de 22 de novembre de 2001) Acord_PORN_Llevant_2001.pdfAcord_PORN_Llevant_2001.
PLANIFICACIÓ

 • Acord del Consell de Govern de 12 d'abril de 2019 pel qual s'inicia el procediment d'elaboració del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Península de Llevant i de l'ampliació del Parc Natural de la Península de Llevant (BOIB núm. 48, de 13 d'abril de 2019) PDF Acord de Consell de Govern 12 abril 2019.
 • Decret 8/2023 de 20 de febrer pel qual s'aprova el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de Llevant i s'amplien els límits del Parc Natural de la Península de Llevant (BOIB núm. 23, de 21 de febrer de 2023) Decret_8-2023_PORN_Llevant.pdfDecret 8/2023 PORN Llevant.
GESTIÓ

Plans anuals:

Pla anual 2010 Llevant.pdf Pla anual PN de Llevant 2010

Pla anual Llevant 2011.pdf Pla anual PN de Llevant 2011

PDF Pla anual PN de Llevant 2012

PDF Pla anual PN de Llevant 2013

PDF Pla anual PN de Llevant 2014

PDF Pla anual PN de Llevant 2015

PDF Pla anual PN de Llevant 2016

Memòries de gestió:

Memòria gestió 2009 Llevant.pdf Memòria gestió PN de Llevant 2009

Memòria gestió 2010 Llevant.pdf Memòria gestió PN de Llevant 2010

PDF Memòria gestió PN de Llevant 2011

PDF Memòria gestió PN de Llevant 2012

PDF Memòria gestió PN de Llevant 2013

PDF Memòria gestió PN de Llevant 2015

OFERTA EDUCATIVA

Consultau l'oferta educativa del Parc Natural de la Península de Llevant.

 

VISITES GUIADES

Els dissabtes es realitzen visites guiades per al públic en general. Per participar-hi cal contactar amb anterioritat amb les oficines del Parc al telèfon 606 09 68 30.

 

També podeu consultar l'agenda d'activitats del Parc Natural de la Península de Llevant.

 

QUÈ S'HI POT FER?

Usos i activitats permeses:

 • Les activitats d'ús públic s'han de dur a terme, entre d'altres, d'acord amb les previsions següents: No han de suposar perill o dany al medi natural, al patrimoni, ni a les persones; no poden implicar l'emissió de renous que puguin originar molèsties als usuaris de la zona o a la fauna; s'han de fer amb respecte als béns públics i privats i als drets i propietats de l'àmbit del Parc Natural; cal l'autorització de la persona titular de la propietat, en cas de ser privada.
 • Recol·lecció per a consum propi: espàrrecs, bolets i fruits silvestres. Amb respecte als béns públics i privats.
 • La caça als terrenys cinegètics que compleixin amb la normativa de caça (amb excepció de les finques públiques, les zones d’exclusió i amb munició de plom a menys de cent metres dels estanys).
 • La circulació de bicicletes i cavalls per la xarxa pública de carreteres i camins, excepte pels tiranys i camins que, per motius de conservació o de seguretat, es senyalitzin com a prohibits.
 • La circulació de cavalls a les finques públiques a través dels itineraris de s'Alqueria Vella-Es Verger, Es Verger-Albarca i Camí dels Presos o d'altres indicats per l'òrgan gestor del Parc Natural, amb la reserva prèvia i confirmació per part d'aquest.
 • El passeig amb cans i altres animals de companyia, sempre que vagin fermats i no provoquin molèsties i perjudicis a la flora i fauna silvestres o als altres usuaris. Es prohibeix la presència de cans als estanys, sistemes dunars i als llocs senyalitzats (finques públiques de s’Alqueria Vella d’Abaix, Albarca-Es Verger).
 • L’escalada a les vies existents (excepte a les zones d’exclusió).
 • El trànsit a peu per camins, rutes o senders existents que transcorren, totalment o parcialment, per la zona d'exclusió, sempre que estiguin degudament senyalitzats o regulats per l'administració competent. Així mateix, es permet el trànsit a peu pels itineraris indicats al plànol 3 del Decret 8/2023.
 • L’accès a la Talaia Moreia a peu en els termes següents:
  i. Des del Camí dels Presos o des d'Es Caló, passant pel Coll des Vent i el Pas des Reclaus, en els termes indicats al plànol 3.4 del Decret 8/2023.

  ii. En grups de 12 persones com a màxim

  iii. Entre el 15 d'agost i el 15 de gener, ambdós inclosos

  iv. Amb una comunicació prèvia mínima de 48 hores i sense resposta negativa per part de l'òrgan gestor del Parc Natural.

Usos i activitats autoritzables:

 • Recol·lecció de minerals i altres elements.
 • Plans de repoblació, investigació, control d’espècies, control d’epidèmies, actuacions que impliquin eliminació o alteració de fauna i flora silvestre.
 • Les actuacions d’investigació.
 • Les actuacions de control de poblacions d'espècies cinegètiques a les zones d'ús limitat i d'ús compatible, que han de comptar amb l'autorització expressa del propietari o titular.
 • El senderisme organitzat per entitats esportives, empreses o altre tipus d'entitat i, en tot cas, per part de grups organitzats de més de seixanta persones.
 • La circulació de cavalls, bicicletes o similars a què es refereix l'apartat 1.c) quan es tracti de grups de més de vint.
 • L'espeleologia.
 • Les produccions i els rodatges audiovisuals en el medi natural, com ara espots publicitaris, vídeos musicals, pel·lícules, produccions institucionals, documentals o sèries.
 • Les noves vies d'escalada i el reequipament de les existents.
 • Les rutes i excursions a cavall organitzades per empreses.
 • Les competicions esportives.
 • Les activitats de turisme actiu definides a l'article 120 del Decret 20/2015, de 17 d'abril.
 • L'acampada, el bivac i la pernocta a l'aire lliure per motius científics, de gestió del Parc natural i educatius o culturals organitzats per entitats reconegudes.
 • El vol de dron professional.
 • La caça amb filats a Son Real amb un màxim de 15 colls per any.

Usos i activitats prohibides:

• Noves activitats extractives, destrucció de minerals, restes, aportacions o abocaments que puguin generar degradació, moviments de terres no vinculats a un ús permés o autoritzat, extraccions d’àrids i regeneracions de les platges i litoral.
• Abocament de restes de podes d’espècies al·lòctones, introducció d'espècies al·lòctones invasores, ús de verins, alliberament d'animals domèstics i colònies de moixos, aplicació d'herbicides a les voravies, parcs zoològics.
• Prohibida la caça fora dels vedats, sense pla tècnic aprovat, a les finques públiques, les zones d’exclusió i amb munició de plom a menys de cent metres dels estanys.
• Els cans sense fermar, la presència de cans als sistemes dunars, estanys i llocs senyalitzats com a prohibits (finques públiques de s’Alqueria Vella, Albarca i es Verger).
• Ús recreatiu de drons.
• Les excursions o rutes de vehicles tot-terreny, quads, buggies o patins elèctrics tot-terreny.
• La circulació de vehicles, bicicletes i cavalls pels sistemes dunars.
• L’acampada i bivac sense autorització.
• Festes i concerts (excepte culturals promoguts per entitats públiques) o de caràcter familiar àmbit domiciliari.
• Venda ambulant a les platges
• El fondeig d'embarcacions, entre l'1 de maig i el 31 d'octubre, ambdós inclosos, a les platges de s'Arenalet, Font Salada i Es Matzoc a menys de cent metres de la costa.
• Les competicions de pesca esportiva i la pesca submarina.
• Les competicions i les excursions o rutes organitzades de motonàutica
• Les festes en embarcacions (party boats o assimilables) i l'emissió de renous mitjançant dispositius de música o similars.
• El fondeig sobre Posidonia.
• Estacionar els vehicles fora de les àrees d'aparcament senyalitzades i espais habilitats en la pròpia xarxa viària, com també en aquells llocs expressament prohibits. S'exceptua de la prohibició l'estacionament per part dels propietaris i titulars de drets dins els seus terrenys.
• Pernoctar amb vehicle en els aparcaments de les finques públiques.

Més informació.

PUBLICACIONS - enllaça-hi

Per a més informació podeu visitar el blog no oficial del Parc:

http://parcnaturaldellevant.blogspot.com/ 

Vés a l'inici.