AJUTS A LA XARXA PÚBLICA D'ESCOLETES

(any 2024)

(actualitzat 24/5/2024)

CODI SIA del procediment: 3110755

(25/5/2024)

CONVOCATÒRIA

Resolució del conseller d’Educació i Universitats per la qual es convoquen ajuts a la xarxa d’escoles infantils públiques de primer cicle de les Illes Balears per a l’any 2024

(14/3/2024)

RESOLUCIÓ DE MÒDULS

Resolució del conseller d’Educació i Universitats per la qual s’estableix la quantia dels mòduls per als ajuts a la xarxa d'escoles infantils públiques de primer cicle de les Illes Balears i per als ajuts a la xarxa complementària de la xarxa d'escoles infantils públiques de primer cicle de les Illes Balears per a l’any 2024 (BOIB núm. 36, de 14 de març)

CALENDARI

Periode de sol·licituds:

Del 27 de maig al 10 de juny de 2024

Periode d'al·legacions:

10 dies naturals des de la publicació al web de la proposta provisional

Periode de justificacions:

Del 9 al 20 de setembre de 2024

DOCUMENTACIÓ


PDF Declaració de veracitat de dades bancàries

Editor de Text Model Sol·licitud (annex 2)

Editor de Text Model declaració responsable (annex 3)

Editor de Text Informe NEE Greument afectat (annex 4)

Editor de Text Llistat despeses NEE

 

Editor de Text Memòria justificativa (annex 5)

Editor de Text Certificat cost activitats (annex 6)

Editor de Text Model llistat factures

Editor de Text Certificat despeses NEE Greument afectats

Per a qualsevol dubte o assessorament:

institutprimerainfancia@gmail.com

institutprimerainfancia@dgpice.caib.es