AJUTS PER AL SOSTENIMENT DE LA XARXA PÚBLICA D'ESCOLETES (any 2023)

(actualitzat 1/1/2024)

CODI SIA del procediment: 3013898

(23/12/2023)

RESOLUCIÓ CONCESSIÓ

Resolució del conseller d’Educació Universitats, a proposta de la directora general de Primera Infància i Atenció a la Diversitat, per la qual es posa fi al procediment derivat de la convocatòria d’ajuts a la xarxa d’escoles públiques de primer cicle d’educació infantil de les Illes Balears per a l’any 2023 (BOIB núm. 173 de 23 de desembre)

(10/08/2023)

PROPOSTA

Proposta prov¡s¡onal de resolució de concess¡ó d'ajuts, corresponents a l'any 2023, a la xarxa d'escoletes públiques de les Illes Balears

(09/05/2023)

CONVOCATÒRIA

Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 4 de maig de 2023 per la qual es convoquen ajuts a la Xarxa d’escoles infantils públiques de les Illes Balears, per a l’any 2023 (BOIB núm. 60, d'11 de maig)

(18/3/2023)

RESOLUCIÓ DE MÒDULS

Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 13 de març de 2023 per la qual s’estableix la quantia dels mòduls per al sosteniment de les escoles de la xarxa d’escoletes públiques de les Illes Balears i dels centres de la xarxa complementària per a l’any 2023 (BOIB núm. 35, de 18 de març)

CALENDARI

Periode de sol·licituds:

De l'1 al 15 de juny de 2023

Periode d'al·legacions:

Deu dies naturals des de la publicació de la proposta provisional en la pàgina web

Periode de justificacions:

De l'1 al 12 de setembre de 2023

DOCUMENTACIÓ

Editor de Text odt Annex 2: Model de sol·licitud

Editor de Text odt Annex 3: declaració responsable

PDF Declaració de veracitat de dades bancàries

Editor de Text odt Annex 5: Model de justificació

Editor de Text odt Annex 6: Model de compte justificatiu

Editor de Text odt Annex 7: Certificat cost d'activitats

Taules per fer el càlcul del finançament de les aules mixtes o de dos nivells educatius en el cas d'1-3:

Per a qualsevol dubte o assessorament:

institutprimerainfancia@gmail.com

institutprimerainfancia@dgpice.caib.es