EAP: GESTIÓ ADMINISTRATIVA

GestIB (Centre de suport del Gestib: Gestió educativa)

Coordinació TIC (Compte educaib, Programa SEU,...)

Compte @educaib.eu

Suport programa SEU

ECOIB

Indemnitzacions per raó de servei (dietes)