AJUTS PER AL SOSTENIMENT DE LA XARXA COMPLEMENTÀRIA (ANY 2023)

(actualitzat 1/1/2024)

CODI SIA del procediment: 2985805

(7/4/2024)

CORRECCIÓ ERRADES RESOLUCIÓ CONCESSIÓ

Resolució del conseller d’Educació i Universitats de rectificació d’errades de la Resolució del conseller d’Educació i Universitats de 20 de desembre de 2023, a proposta de la directora general de Primera Infància i Atenció a la Diversitat, per la qual es concedeixen els ajuts a la xarxa complementària de la xarxa d’escoles públiques de primer cicle de les Illes Balears corresponents a l’any 2023 (BOIB núm. 33, de 7 de març)

(23/12/2023)

RESOLUCIÓ CONCESSIÓ

Resolució del conseller d’Educació i Universitats de 20 de desembre de 2023, a proposta de la directora general de Primera Infància i Atenció a la Diversitat, per la qual es concedeixen els ajuts a la xarxa complementària de la xarxa d’escoles públiques de primer cicle de les Illes Balears, corresponents a l’any 2023 (BOIB núm. 173 de 23 de desembre)

(10/7/2023)

PROPOSTA

Proposta de resolució de concess¡ó d'ajuts, corresponents a l'any 2023, a la xarxa educativa complementària a la xarxa d'escoletes públiques de les Illes Balears

(11/5/2023)

CONVOCATÒRIA

Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 4 de maig de 2023 per la qual es convoquen els ajuts a la xarxa complementària de la xarxa d’escoles públiques de primer cicle de les Illes Balears, corresponents a l’any 2023 (BOIB núm. 60, d'11 de maig)

(21/3/2023)

RESOLUCIÓ DE MÒDULS

Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 13 de març de 2023 per la qual s’estableix la quantia dels mòduls per al sosteniment de les escoles de la xarxa d’escoletes públiques de les Illes Balears i dels centres de la xarxa complementària per a l’any 2023 (BOIB núm. 35, de 18 de març)

CALENDARI

Període de sol·licitud

Del 15 al 30 de juny de 2023

Període d'al·legacions

Deu dies naturals des de l’endemà de la publicació al web de la proposta provisional

Període de justificació

De l'1 al 12 de setembre de 2023

ACCÉS AL TRÀMIT TELEMÀTIC

Enllaç al tràmit telemàtic

DOCUMENTACIÓ

Editor de Text odt Annex 2: Model de sol·licitud

Editor de Text odt Annex 3: Declaració responsable

 

PDF Declaració de veracitat de dades bancàries

 

Editor de Text odt Annex 5: Model de justificació

Editor de Text odt Annex 6: Model de compte justificatiu

Taules per fer el càlcul del finançament de les aules mixtes o de dos nivells educatius en el cas d'1-3:

Per a qualsevol dubte o assessorament:

institutprimerainfancia@gmail.com

institutprimerainfancia@dgpice.caib.es