AJUTS COMPLEMENTARIS PER ALS BENEFICIARIS DELS AJUTS DE CREACIÓ I CONSOLIDACIÓ 2020-24

Convocatòria 2023-25

(actualitzat 1/1/2024)

   

NORMATIVA

4/4/2024

CORRECCIÓ D'ERRADES DE LA RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ

Resolució del conseller d’Educació i Universitats de rectificació d’errades de la Resolució del conseller d’Educació i Universitats de 27 de desembre de 2023, a proposta de la directora general de Primera Infància i Atenció a la Diversitat, per la qual es concedeixen ajuts complementaris per als beneficiaris dels ajuts corresponents a la convocatòria 2020-2024, programa finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-NextGenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (BOIB núm. 45, de 4 d'abril)

(30/12/2023)

RESOLUCIÓ CONCESSIÓ

Resolució del conseller d’Educació i Universitats de 27 de desembre de 2023, a proposta de la directora general de Primera Infància i Atenció a la Diversitat, per la qual es concedeixen ajuts complementaris per als beneficiaris dels ajuts corresponents a la convocatòria 2020-2024, programa finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-NextGenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (BOIB núm. 176, de 30 de desembre)

25/09/2023

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

Proposta provisional de resolució de concessió d’ajuts complementaris per als beneficiaris dels ajuts corresponents a la convocatòria 2020-2024, programa finançat pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-NextGenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

*Els beneficiaris dels ajuts tenen un termini de deu dies naturals des de l'endemà de la publicació al web per presentar les al·legacions que considerin oportunes. Això és fins dia 5 d'octubre de 2023.

29/8/2023

MODIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE CONVOCATÒRIA D'AJUTS

Resolució del conseller d’Educació i Universitats de 21 d’agost de 2023 per la qual s’amplia el crèdit i es modifica la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 28 de març de 2023 per la qual es convoquen, per als exercicis 2023 al 2025, ajuts per a la creació de places públiques de primer cicle d’educació infantil, ajuts en espècie per a l’acompanyament i assessorament a les entitats públiques sol·licitants dels ajuts de creació de places públiques de primer cicle d’educació infantil i ajuts complementaris per als beneficiaris dels ajuts per a la creació de places de primer cicle d’educació infantil (BOIB núm. 119, de 29 d'agost de 2023)

30/3/2023

CONVOCATÒRIA D'AJUTS

Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 28 de març de 2023 per la qual es convoquen, per als exercicis 2023 a 2025, ajuts per a la creació de places públiques de primer cicle d’educació infantil, ajuts en espècie per a l’acompanyament i assessorament a les entitats públiques sol·licitants dels ajuts de creació de places públiques de primer cicle d’educació infantil i ajuts complementaris per als beneficiaris dels ajuts per a la creació de places de primer cicle d’educació infantil corresponents a la convocatòria 2020-2024, programa finançat pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-NextGenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (BOIB núm. 40, de 30 de març de 2023)

 

CALENDARI

Sol·licituds

15 dies des de la publicació de la sol·licitud (del 31 de març al 25 d'abril de 2023)

1r termini de justificació (en el cas de haver sol·licitat modificació dels terminis d’execució)

De l’1 al 15 d'octubre de 2023

2n termini de justificació (en el cas de haver sol·licitat modificació dels terminis d’execució)

De l’1 al 15 de setembre de 2024

3r termini de justificació (en el cas de haver sol·licitat modificació dels terminis d’execució)

De l’1 al 15 de setembre de 2025

DOCUMENTACIÓ

 

Editor de Text Apèndix 1 - annex 2 - Sol·licitud ajuts complementaris dels ajuts de creació i consolidació 2020-24

PDF Apèndix 1 - annex 2 - Sol·licitud ajuts complementaris dels ajuts de creació i consolidació 2020-24

Editor de Text Apèndix 4 - annex 1 - Declaració responsable

Editor de Text Apèndix 2 - annex 2- Justificació ajuts complementaris dels ajuts de creació i consolidació 2020-24

Editor de Text Apèndix 8 - annex 1 - Ajornament del termini de justificació

 

Editor de Text odt Model DACI (declaració d’absència de conflicte d’interessos). Aquest document l'ha de signar qui tengui responsabilitat en la presa de decisions en alguna part del procediment.

 

*La declaració de cessió i tractament de dades i la declaració de compromís en relació amb l’execució d’actuacions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència l'han de signar els perceptors finals dels fons.

-En el cas que ja hagi iniciat la licitació de les obres:

Editor de Text odt Declaració de cessió i tractament de dades i la declaració de compromís en relació amb l’execució d’actuacions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

-En el cas que a dia d’avui encara no ha iniciat la licitació de les obres i per tant, no es coneixi la identitat del perceptor final dels fons:

Editor de Text odt Model de compromís d’aportar la documentació relativa a la declaració de cessió i tractament de dades i de la declaració de compromís en relació amb l'execució d'actuacions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).


 

PDF Reunió 4/4/2023: Presentació convocatòria

INFORMACIÓ

institutprimerainfancia@gmail.com

institutprimerainfancia@dgpice.caib.es