Torna

Institut per a l'Educació de la Primera Infància

XARXA COMPLEMENTÀRIA

Signatura de conveni de col·laboració pels centres privats autoritzats que volen formar part de la xarxa complementària

Pàgina Web Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 3 de maig de 2019 per la qual s’aprova el model de conveni de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i les entitats privades interessades per millorar l’oferta de places de primer cicle d’educació infantil i les condicions educatives de la primera infància (BOIB núm. 63 de 2019).

 

Per adherir-se a la Xarxa Complementària cal presentar una sol·licitud adreçada a: Institut per a l'Educació de la Primera Infància, Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educatica, Conselleria d'Educació i Formació Professional.

Aquesta sol·licitud ha de contenir:

1. Model de sol·licitud

2. Declaració responsable que tot el personal del centre ha presentat el certificat negatiu del Registre central de delinqüents sexuals.

3. La documentació que acrediti que la persona sol·licitant té la condició de representant legal de la titularitat del centre.

4. Si la titularitat del centre correspon a una cooperativa o fundació, una còpia compulsada dels estatuts vigents pels quals es regeix.

 

DOCUMENTACIÓ:

Model de Sol·licitud    PDF

Model de declaració responsable   PDF

 

Per més informació:

institutprimerainfancia@gmail.com

 
 
 
 
*Nota:

El certificat de Delictes de Naturalesa Sexual és un certificat que permet acreditar la manca de delictes de naturalesa sexual o, si escau, l'existència dels mateixos. Els certificats emesos pel Registre Central de Delinqüents Sexuals informen de les condemnes fermes dictades pels òrgans judicials que consten anotades en la data en què són expedits.

La Llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica del Menor, modificada per la Llei 26/2015 i la Llei 45/2015, de voluntariat estableixen l'obligació que s'aportin certificats negatius del Registre Central de Delinqüents Sexuals per a tots els professionals i voluntaris que treballen en contacte habitual amb menors.

La sol·licitud d'aquest certificat es pot fer a través d'aquest enllaç o a les oficines de la Gerència Territorial de Jústica (horari de 9h a 14h) al carrer Posada de la Real, 6, 07003 Palma. Tf. 971 72 03 22