XARXA COMPLEMENTÀRIA

Signatura de conveni de col·laboració pels centres privats autoritzats que volen formar part de la xarxa complementària

21/11/2023

Resolució de la directora general de Primera Infància i Atenció a la Diversitat de 17 de novembre de 2023 per la qual s'estableix un termini extraordinari per sol·licitar l'adhesió a la xarxa complementària d'escoles infantils (BOIB núm. 158, de 21 de novembre)

12/08/2023

Resolució de la directora general de Primera Infància i Atenció a la Diversitat de 10 d’agost de 2023 per la qual s’estableix un termini extraordinari per sol·licitar l’adhesió a la xarxa complementària d’escoles infantils (BOIB núm. 112, 12 d'agost)

Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 30 de juny de 2022 per la qual s’aprova el model de conveni de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i les entitats privades interessades per millorar l’oferta de places de primer cicle d’educació infantil i les condicions educatives de la primera infància (BOIB núm. 89, de 9 de juliol)

Per adherir-se a la Xarxa Complementària cal presentar una sol·licitud adreçada a: Institut per a l'Educació de la Primera Infància, Direcció General de Primera Infància i Atenció a la Diversitat, Conselleria d'Educació i Universitats.

 

Aquesta sol·licitud ha de contenir:

 

1. Sol·licitud original (segons model de sol·licitud).

2. Declaració responsable original que tot el personal del centre ha presentat el certificat negatiu del Registre central de delinqüents sexuals.

3. La documentació que acrediti que la persona sol·licitant té la condició de representant legal de la titularitat del centre. En el cas d'escriptures, d'aquestes han de ser còpia electrònica autèntica.

4. Si la titularitat del centre correspon a una cooperativa o fundació, una còpia electrònica autèntica dels estatuts vigents pels quals es regeix.

 

*NOTA: Si els documents es presenten per registre electrònic han d'estar signats digitalment abans de pujar-los a la plataforma del registre

DOCUMENTACIÓ:

Editor de Text Model de sol·licitud

PDF Model de sol·licitud    

Editor de Text Model de declaració responsable

PDF Model de declaració responsable

 

Per més informació:

institutprimerainfancia@gmail.com

 
 
 
 
*Nota:

El certificat de Delictes de Naturalesa Sexual és un certificat que permet acreditar la manca de delictes de naturalesa sexual o, si escau, l'existència dels mateixos. Els certificats emesos pel Registre Central de Delinqüents Sexuals informen de les condemnes fermes dictades pels òrgans judicials que consten anotades en la data en què són expedits.

La Llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica del Menor, modificada per la Llei 26/2015 i la Llei 45/2015, de voluntariat estableixen l'obligació que s'aportin certificats negatius del Registre Central de Delinqüents Sexuals per a tots els professionals i voluntaris que treballen en contacte habitual amb menors.

La sol·licitud d'aquest certificat es pot fer a través d'aquest enllaç o a les oficines de la Gerència Territorial de Jústica (horari de 9h a 14h) al carrer Posada de la Real, 6, 07003 Palma. Tf. 971 72 03 22