Torna

Institut per a l'Educació de la Primera Infància

NORMATIVA GENERAL

(Actualitzat 23/06/2021)

ESTATAL
Pàgina Web  Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (versión consolidada) Llei d'Educació
Pàgina Web   Ley orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
Llei de modificació de la Llei d'Educació
2021_06_23_Ley Orgánica 8-2021_ 4junio_protección integral infancia y adolescencia.pdf  Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia Protecció a la infància i a la adolescència
Pàgina Web Guia per un correcte ús de les dades de caràcter personal en els centres educatius (Agencia Española de protección de datos) Ús de dades personals
AUTONÒMICA
Pàgina Web Decret 23/2020 de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text Consolidat del Decret pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d’educació infantil Requisits mínims dels centres 0-3

Pàgina Web Decret 30/2020 de 28 de setembre, pel qual s’aprova el Text consolidat del Decret pel qual s’estableix i regula la xarxa d’escoles infantils públiques i els serveis per a l’educació de la primera infància de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es crea l’Institut per a l’Educació de la Primera Infància

Decret de Xarxa
Pàgina Web Decret 71/2008, de 27 de juny, pel qual s’estableix el currículum de l’educació infantil a les Illes Balears (BOIB núm 92, de 2 de juliol de 2008) Currículum Infantil
Pàgina Web Ordre de la consellera d’Educació i Cultura, de 2 de febrer de 2009, sobre l’avaluació de l’aprenentatge de l’alumnat d’educació infantil a les Illes Balears (BOIB núm. 20, de 7 de juliol de 2009) Avaluació Infantil
Pàgina Web Decret 39/2011, de 29 d’abril, pel qual es regula l’atenció a la diversitat i l’orientació educativa als centres educatius no uni-versitaris sostinguts amb fons públics. Atenció a la Diversitat
Pàgina Web Acord del Consell de Govern de 27 de maig de 2011 pel qual es corregeixen les errades del Decret 39/2011, de 29 d’abril, pel qual es regula l’atenció a la diversitat i l’orientació educativa als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics Atenció a la diversitat (Correcció errades)
Pàgina Web Llei 9/2019, de 19 de febrer, de l’atenció i els drets de la infància i l’adolescència de les Illes Balears Drets de la Infància
PDF  Decret 39/2019, de 17 de maig, sobre la promoció de la dieta mediterrània en els centres educatius i sanitaris de les Illes Balears Oferta i disponibilitat d’aliments saludables en els centres educatius
ESPECÍFICA
PDF Ordre del Conseller d'Educació i Cultura de 19 d'abril de 2011 per la qual s'estableixen les pautes per a la regulació de la jornada i l'horari escolar a les escoles infantils públiques de primer cicle d'educació infantil Jornada i horari escolar
Pàgina Web  Instruccions sobre el tractament de dades personals i materials d'avaluació als centres d'ensenyaments no universitaris de les Illes Balears Tractament de dades personals