Torna

Institut per a l'Educació de la Primera Infància

L'INSTITUT PER A L'EDUCACIÓ DE LA PRIMERA INFÀNCIA

L'Institut per a l'Educació de la Primera Infància (IEPI), adscrit a la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, és un òrgan creat al novembre de 2008 amb l’objectiu de coordinar totes les actuacions que tenen a veure amb la primera infància de la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

En aquest sentit, aquest institut esdevé l’òrgan encarregat de l’elaboració de plans i estudis, la gestió de programes i serveis, execució d'acords, assessorament, coordinació, investigació i consulta en relació amb l'organització i funcionament de la xarxa d'escoles infantils públiques, de la xarxa complementària a la xarxa d’escoles infantils públiques,  dels programes i serveis d'enfortiment de les capacitats educatives de les famílies dels infants d'edats corresponents a l'educació infantil i dels serveis educatius d'atenció primerenca (Equips d’atenció primerenca, EAP).

Les funcions específiques de l’institut, entre d’altres són:

 • Coordinar amb les diferents direccions generals de la Conselleria d'Educació i Formació Professional, les polítiques dedicades a la primera infància i desenvolupar les actuacions necessàries per al funcionament de la xarxa d'escoles infantils públiques i de la xarxa complementària a la xarxa d'escoles infantils públiques. 
 • Promoure, elaborar i implementar programes de col·laboració entre les diferents administracions, autonòmica, insular i local, per a la creació i consolidació de les places de primer cicle d'educació infantil. 
 • Promoure, elaborar i implementar acords de col·laboració entre les diferents administracions, autonòmica, insular i local, per al sosteniment dels centres educatius que formen part de la xarxa d'escoles infantils públiques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
 • Promoure, elaborar i implementar programes de col·laboració entre les diferents administracions per a la coordinació i assessorament del funcionament educatiu dels centres de la xarxa d'escoles infantils públiques sense perjudici de les funcions pròpies de la inspecció educativa. 
 • Promoure, elaborar i implementar programes de col·laboració entre diferents entitats privades titulars de centres de 1r cicle d’educació infantil  per a la coordinació i assessorament del funcionament educatiu dels centres de la xarxa complementària a la xarxa d'escoles infantils públiques .
 • Promoure, elaborar i implementar programes de col·laboració entre les diferents administracions i entitats pel que fa a les activitats, serveis i programes que tenguin com a objectiu l'enfortiment de les capacitats educatives de les famílies, a més de fer-ne la coordinació, l'assessorament i la implementació. 
 • Proposar la creació dels equips  d'atenció primerenca (EAP), com a serveis d'assessorament psicopedagògic dels centres i de les famílies i com a serveis per a la detecció, diagnosi i suport dels infants amb necessitats específiques de suport educatiu i la coordinació i implementació d'aquests.
 • Coordinar, col·laborar i cooperar, com a òrgan consultiu, amb els diversos estaments de l'Administració educativa en el disseny dels diferents plans d'actuació relacionats amb l'educació infantil, molt especialment amb el primer cicle d'educació infantil, i l'enfortiment de les capacitats educatives de les famílies amb infants d'edats que corresponen a aquesta etapa. 
 • Promoure models de conciliació de la vida familiar i laboral basats en recursos educatius i en concepcions del temps de vida familiar com un temps educatiu.
 • Promoure la possibilitat d'accés i participació de les famílies amb infants d'edats corresponents a l'educació infantil en els espais de vida ciutadana en general i en les manifestacions culturals en particular.

L’EQUIP

En l’actualitat, l’equip de l'IEPI de la Conselleria d'Educació i Formació Professional està format per 9 membres amb seu a l'edifici de la Conselleria
Silvia Carol
 • Assessorament i acompanyament regidors/tècnics municipals per a posar en marxa i/o donar continuïtat a programes d’acompanyament familiar (infants no escolaritzats)
 • Coordinadora de plans de formació per professionals EAP.
 • Participació en l'elaboració de normativa i documents de referència per als EAP 
 • Seguiment model informe infants greument afectats
 • Participació en les diferents comissions salut-afers socials
 • Manteniment de les eines de comunicació (web ….)
Guillermo Font
 • Supervisió d’espais i instal·lacions en centres educatius de 1r cicle d'educació infantil
 • Assessorament tècnic per a la creació i consolidació de places de primer cicle d’educació infantil de titularitat pública
 • Assessorament tècnic a entitats privades per a la reconversió de centres que atenen infants de menys de 3 anys regularment en centres de 1r cicle d’educació infantil.
 • Coordinació interna lligada al procés d'autorització
Mateu Gual
 • Assessorament a tècnics municipals per a la posada en funcionament de centres de 1r cicle
 • Assessorament per a l'autorització de centres privats (titulacions, centres amb dificultats, …)
 • Coordinació de plans de formació, derivats de la normativa vigent, per a personal sense titulació 
 • Assessorament per al seguiment i gestió dels centres
 • Tramitació d’expedients d’ajuts
Maria de Lluc Jiménez
 • Seguiment i control de les convocatòries d’ajuts
 • Tramitació d’expedients d’ajuts
 • Formació de tècnics municipals
 • Coordinació amb la FELIB
 • Coordinació amb TRAGSA TEC i altres entitats
 • Assessorament per a la gestió de serveis  municipals de primera Infància
Rosa Mas
 • Coordinació dels dels Equips d’Atenció Primerenca (EAP)
 • Coordinació dels plans de formació
 • Elaboració de normativa i documents de referència per als EAP 
 • Coordinació amb el SAD
 • Coordinació amb salut i afers socials
Júlia Muñoz
 • Coordinació dels plans de formació per centres educatius de primer cicle i les seves direccions.
 • Coordinació de plans de formació, derivats de la normativa vigent, per a personal sense titulació
 • Elaboració de propostes educatives i documents institucionals de centres de primer cicle d’educació infantil
 • Assessorament en matèria de titulacions per a l'autorització de centres de primer cicle d’educació infantil
 • Coordinació de plans de formació, derivats de la normativa vigent, per a personal sense titulació 
 • Coordinació amb la Conselleria de Salut en matèria de funcionament de centres
 • Coordinació amb Inspecció educativa en relació a centres de primer cicle d’educació infantil
Miguel Rodríguez
 • Assessorament i suport als centres i entitats
 • Control de la documentació: producció i arxiu
 • Comunicació interna i externa
 • Tramitació d’expedients d’ajuts
 • Gestió econòmica del servei
 • Elaboració i actualització del mapa de processos de l'IEPI
 • Publicació BOIB
Victoria Torrandell
 • Elaboració de convocatòries d’ajuts
 • Seguiment i control de els convocatòries d’ajuts
 • Elaboració de normativa i documents de referència per als centres educatius
 • Coordinació escolarització
 • Manteniment de les eines de comunicació (web, seu electrònica, ….)
Magdalena Collinge
 • Direcció i coordinació de l’IEPI
PLA BIENNAL 2022-2024
Articles de referència:

PDF Anuari de l'Educació de les Illes Balears. 2021. Història del retorn a les aules de primer cicle d’infantil: l’acompanyament des de l’Administració educativa. M. Magdalena Collinge, Guillermo Font, Mateu Gual, Rosa Mas, Arnau F. Pascual, Miguel Rodríguez, Victoria Torrandell

PDF Anuari de l'Educació de les Illes Balears. 2020. Una mirada als equips d'atenció primerenca de les Illes Balears, Rosa Mas.