L'INSTITUT PER A L'EDUCACIÓ DE LA PRIMERA INFÀNCIA

L'Institut per a l'Educació de la Primera Infància (IEPI), adscrit a la Direcció General de Primera Infància i Atenció a la Diversitat, és un òrgan creat al novembre de 2008 amb l’objectiu de coordinar totes les actuacions que tenen a veure amb la primera infància de la Conselleria d'Educació i Universitats.

En aquest sentit, aquest institut esdevé l’òrgan encarregat de l’elaboració de plans i estudis, la gestió de programes i serveis, execució d'acords, assessorament, coordinació, investigació i consulta en relació amb l'organització i funcionament de la xarxa d'escoles infantils públiques, de la xarxa complementària a la xarxa d’escoles infantils públiques,  dels programes i serveis d'enfortiment de les capacitats educatives de les famílies dels infants d'edats corresponents a l'educació infantil i dels serveis educatius d'atenció primerenca (Equips d’atenció primerenca, EAP).

Les funcions específiques de l’institut, entre d’altres són:

 • Coordinar amb les diferents direccions generals de la Conselleria d'Educació i Formació Professional, les polítiques dedicades a la primera infància i desenvolupar les actuacions necessàries per al funcionament de la xarxa d'escoles infantils públiques i de la xarxa complementària a la xarxa d'escoles infantils públiques. 
 • Promoure, elaborar i implementar programes de col·laboració entre les diferents administracions, autonòmica, insular i local, per a la creació i consolidació de les places de primer cicle d'educació infantil. 
 • Promoure, elaborar i implementar acords de col·laboració entre les diferents administracions, autonòmica, insular i local, per al sosteniment dels centres educatius que formen part de la xarxa d'escoles infantils públiques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
 • Promoure, elaborar i implementar programes de col·laboració entre les diferents administracions per a la coordinació i assessorament del funcionament educatiu dels centres de la xarxa d'escoles infantils públiques sense perjudici de les funcions pròpies de la inspecció educativa. 
 • Promoure, elaborar i implementar programes de col·laboració entre diferents entitats privades titulars de centres de 1r cicle d’educació infantil  per a la coordinació i assessorament del funcionament educatiu dels centres de la xarxa complementària a la xarxa d'escoles infantils públiques .
 • Promoure, elaborar i implementar programes de col·laboració entre les diferents administracions i entitats pel que fa a les activitats, serveis i programes que tenguin com a objectiu l'enfortiment de les capacitats educatives de les famílies, a més de fer-ne la coordinació, l'assessorament i la implementació. 
 • Proposar la creació dels equips  d'atenció primerenca (EAP), com a serveis d'assessorament psicopedagògic dels centres i de les famílies i com a serveis per a la detecció, diagnosi i suport dels infants amb necessitats específiques de suport educatiu i la coordinació i implementació d'aquests.
 • Coordinar, col·laborar i cooperar, com a òrgan consultiu, amb els diversos estaments de l'Administració educativa en el disseny dels diferents plans d'actuació relacionats amb l'educació infantil, molt especialment amb el primer cicle d'educació infantil, i l'enfortiment de les capacitats educatives de les famílies amb infants d'edats que corresponen a aquesta etapa. 
 • Promoure models de conciliació de la vida familiar i laboral basats en recursos educatius i en concepcions del temps de vida familiar com un temps educatiu.
 • Promoure la possibilitat d'accés i participació de les famílies amb infants d'edats corresponents a l'educació infantil en els espais de vida ciutadana en general i en les manifestacions culturals en particular.

L’EQUIP

En l’actualitat, l’equip de l'IEPI de la Conselleria d'Educació i Formació Professional està format per 13 membres amb seu a l'edifici de la Conselleria.
Maria Beatriu Arbona Albiñana
 • Assessorament i acompanyament regidors/tècnics municipals per a posar en marxa i/o donar continuïtat a programes d’acompanyament familiar (infants no escolaritzats)
 • Coordinació dels centres de primer cicle d’educació infantil propis de la Conselleria
 • Coordinacions internes en matèria relativa als centres de primer cicle d’educació infantil propis de la Conselleria (Departament d’Inspecció Educativa, Servei de centres,
  Unitat de Gestió Econòmica)
 • Coordinació de plans de formació per professionals EAP i supervisió de casos
 • Participació en l’elaboració de normativa i documents de referència per als EAP
 • Assessorament i manteniment eines de gestió i comunicació EAP (GestIB, PAC, Recursos)
 • Seguiment model informe infants greument afectats al primer cicle d’educació infantil
 • Participació en les diferents Comissions de Conselleria de Salut en matèria relativa als EAP
 • Manteniment de les eines de comunicació externa (web)
Guillermo Font Sánchez-cortés
 • Supervisió d’espais i instal·lacions en centres educatius de 1r cicle d'educació infantilCoordinació interna lligat al procés d'autorització
 • Assessorament tècnic per a la creació i consolidació de places de primer cicle d’educació infantil de titularitat pública
 • Assessorament tècnic a entitats privades per a la reconversió de centres privats que atenen infants de menys de 3 anys regularment en centres de primer cicle d’educació infantil.
 • Tramitació i gestió d’expedients.
 • Gestions relatives als centres de primer cicle d’educació infantil propis de la Conselleria
 • Manteniment de les eines de comunicació externa (web)
Mariona Jiménez Jofre
 • Assessorament a tècnics municipals per a la posada en funcionament de centres de 1r cicle
 • Assessorament per a la gestió de serveis municipals de primera infància.
 • Formació de tècnics municipals
 • Coordinació amb la FELIB
 • Coordinació amb TRAGSA TEC i altres entitats
 • Seguiment i control de les convocatòries d’ajuts
 • Tramitació i gestió d’expedients d’ajuts.
 • Seguiment i justificació dels fons europeus
 • Col·laboració en la planificació econòmica del servei
 • Manteniment de les eines de comunicació externa (seu electrònica,…)
Maribel Llinás March
 • Coordinació dels Equips d’Atenció Primerenca (EAP)
 • Elaboració de normativa i documents de referència per als EAP Coordinacions internes en matèria relativa als EAP (Departament d’Inspecció Educativa, Servei d’Atenció a la
  Diversitat, Programa de Millora i Transformació…)
 • Coordinacions externes en matèria relativa als EAP (Conselleria de famílies i afers socials, Conselleria de salut, UIB i altres institucions o serveis)
 • Coordinació de plans de formació per professionals EAP i supervisió de casos.
 • Participació en les diferents Comissions de Conselleria de Salut en matèria relativa als EAP
Joan Ramon Covas
 • Ajuts XP i XC i Escolarització i reconversió o Gratuïtat
 • Tramitació i gestió d’expedients.
 • Tramitació d’expedients d’ajuts.
 • Ajuts de Sosteniment de Xarxa Complementària.
 • Tramitació, gestió, seguiment i control de convenis específics de gratuïtat del primer cicle d’educació infantil
 • Seguiment i justificació dels fons rebuts
 • Manteniment de les eines de comunicació externa (seu electrònica)
Cecilia Zamorano
 • Assessorament als titulars i direccions dels centres de primer cicle d’educació infantil
 • Coordinació dels plans de formació per centres educatius de primer cicle.
 • Assessorament en matèria de titulacions i acompanyament pedagògic i de gestió per a l'autorització de centres de primer cicle d’educació infantil
 • Elaboració de normativa i documents de referència per als centres de primer cicle d’educació infantil en coordinació amb altres serveis
 • Coordinació i elaboració de propostes per a l’aplicació educativa i de gestió de la normativa i els documents institucionals
 • Coordinacions internes en relació al funcionament i gestió dels centres de primer cicle d’educació infantil (Departament d’Inspecció Educativa, Servei d’Ordenació Educativa, Servei d’Escolarització,Títols i Legalitzacions,…)
 • Coordinacions externes en matèria relativa als centres de primer cicle d’educació infantil (Conselleria de famílies i afers socials, Conselleria de salut, UIB i altres institucions o serveis)
Maria Elena Ruiz
 • Assessorament i suport als centres i entitats
 • Control de la documentació: producció i arxiu
 • Comunicació interna i externa
 • Tramitació de convenis de col·laboració
 • Gestió econòmica del servei
 • Publicació al BOIB
 • Suport procediments Ajuts
 • Manteniment de les eines de comunicació ( seu electrònica,...)
Laura Asegurado Rosso
 • Assessorament i suport als centres i entitats
 • Control de la documentació: producció i arxiu
 • Comunicació interna i externa
 • Tramitació de convenis de col·laboració
 • Gestió econòmica del servei
 • Publicació al BOIB
 • Suport procediments Ajuts
 • Manteniment de les eines de comunicació ( seu electrònica,...)
Victoria Torrandell
 • Elaboració de convocatòries d’ajutsSeguiment i control de les convocatòries d’ajuts
 • Tramitació i gestió d’expedients d’ajuts de creació de places públiques
 • Seguiment i justificació dels fons europeus
 • Assessorament als titulars dels centres de primer cicle d’educació infantil
 • Elaboració de normativa i documents de referència per als centres educatius
 • Tramitació de convenis de col·laboració
 • Manteniment de les eines de comunicació (web, seu electrònica,...)
Lola Álvarez
 • Tramitació, gestió, seguiment i control de convenis específics de gratuïtat del primer cicle d’educació infantil
 • Seguiment i justificació dels fons rebuts
 • Assessorament als titulars i a les direccions dels centres de primer cicle d’educació infantil envers la gratuïtat
 • Elaboració de normativa i documents de referència
 • Manteniment de les eines de comunicació (web, seu electrònica,…)
Fina Sánchez
 • Control de la documentació: producció i arxiu
 • Comunicació interna i externa
 • Suport procediment Gratuïtat
Sara Cruz
 • Control de la documentació: producció i arxiu
 • Comunicació interna i externa
 • Suport procediment Gratuïtat
Rosa Mas Ramis
 • Direcció i coordinació de l’IEPI
PLA BIENNAL 2022-2024
Articles de referència:

PDF Anuari de l'Educació de les Illes Balears. 2021. Història del retorn a les aules de primer cicle d’infantil: l’acompanyament des de l’Administració educativa. M. Magdalena Collinge, Guillermo Font, Mateu Gual, Rosa Mas, Arnau F. Pascual, Miguel Rodríguez, Victoria Torrandell

PDF Anuari de l'Educació de les Illes Balears. 2020. Una mirada als equips d'atenció primerenca de les Illes Balears, Rosa Mas.

EXPOSICIÓ 1 DE MARÇ DE 2023 (DIA DE LES ILLES BALEARS)-Document complet

Fent memòria:

Plafó 1  Plafó 2 Plafó 3 Plafó 4

Observant el present:

Plafó 5  Plafó 6  Plafó 7  Plafó 8  Plafó 9  Plafó 10