MESA DE PARTICIPACIÓ DEL SECTOR DE PRIMER CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL

La Mesa de Participació del Sector del Primer Cicle d'Educació Infantil té la finalitat de facilitar que els agents implicats en l'educació dels primers anys de la infància disposin d'un espai de consulta, informació i participació en les decisions que afecten les polítiques públiques d'aquest àmbit.

Membres

Per part de l'Administració Educativa:

- Antoni Vera Alemany, conseller d'Educació i Universitats, com a president.
- Neus Riera Estarellas, directora general de Primera Infància, Atenció a la Diversitat i Millora Educativa, com a vicepresidenta.
- Catalina Maria Ginart Serrano, directora general de Planificació i Gestió Educativa.

- Maria del Pilar Guasp Bergas, secretària general de la Conselleria d'Educació i Universitats.

- Aranzazu Fernandez Arillo, cap del Departament de Primera Infància i Atenció a la Diversitat.

- Rosa Mas Ramis, directora de l'Institut per a l'Educació de la Primera Infància.

- Maria de Lluc Jiménez Jofre, AD de l'Institut per a l'Educació de la Primera Infància, com a secretària.

Per part de les entitats i associacions:

- María Isabel Reyes Sánchez, com a representant del Consell Insular d'Eivissa.

- María Magdalena García Gual, com a representant del Consell Insular de Mallorca.

- Joan Pons Torres, com a representant del Consell Insular de Menorca.

- María Cristina Costa Juan, com a representant del Consell Insular de Formentera.

- Maria de los Ángeles Leonor Bosch, com a representant de la Federació Entitats Locals Illes Balears (FELIB).

- José Maria Noguera Vert, com a representant de l'Ajuntament de Palma.

- Maria José Jiménez Serrano, com a representant de l'Associació Assemblea 0-3 de les Illes Balears.

- Susana Páramo Rute, com a representant de l'Associació de Directores d'Escoles Infantils de titularitat Pública de les Illes Balears(ADEIPIB).

- Mercedes del Pozo Abejón, com a representant d'UNICEF.

- Catalina Cebrián Alcolea, com a representant de COAPA (FAPA Mallorca, FAPA Menorca, FAPA Eivissa I FAPA Formentera).

- Antoni Sampol Barceló, com a representant de la Confederació Famílies Escola Catòlica Illes Balears (CONFAECIB).

- Cristina Esteva Tous, com a representant de la delegació balear de la Confederació Catòlica d'Associacions de Pares d'Alumnes (CONCAPA-FAIB).

- José Luís Picó Buades, com a representant de PIMEM.

- Maria de la Concepción Moragues de Oleza, com a representant de l'Associació Autonòmica Educació i Escola Catòlica de les Illes Balears (ECIB).

- Ventura Blach Amengual, com a representant de l'Asociación de centros de enseñanza de Baleares (CECEIB).

- Coloma Jaume Vidal, com a representant d'UGT.

- Maria Camps Sintes, com a representant del STEI.

- Josefina Ramis Rigo, com a representant de FE-CCOO Illes Balears.

- Petra Estrany Pons, com a representant de USO Balears.

- Francisca Román Allés, com a persona de reconegut prestigi amb àmplia experiència en el camp del primer cicle de l'educació infantil.

- Josep Lluís Oliver Torelló, com a persona de reconegut prestigi amb àmplia experiència en el camp del primer cicle de l'educació infantil.

Normativa

05/07/2023

PDF Resolució del conseller d’Educació i Universitats d’1 de desembre de 2023 per la qual es modifica la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 3 de març de 2023 per la qual es crea la Mesa de Participació del Sector del Primer Cicle d’Educació Infantil (BOIB núm. 165, de 5 de desembre de 2023).

09/03/2023

PDF Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 3 de març de 2023 per la qual es crea la Mesa de Participació del Sector del Primer Cicle d’Educació Infantil (BOIB núm. 30, de 9 de març de 2023).

Actes
Data de la sessió Enllaç al document
03-04-2023 Acta 1a sessió
10-05-2023 Acta 2a sessió
24-08-2023 Acta 3a sessió
11-01-2024 Acta 4a sessió