AJUTS PER A LA CREACIÓ I CONSOLIDACIÓ DE PLACES PÚBLIQUES DE 1r CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL

Convocatòria 2020-24

(actualitzat 30/3/2024)

   

 *Modificat el primer termini d'execució. Data màxima: 1 octubre 2021

NORMATIVA

30/3/2024

ACCEPTACIÓ RENÚNCIES

Resolució del conseller d’Educació i Universitats d’acceptació de renúncies de l’ajut concedit per la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 2 de desembre de 2021, a proposta de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, per la qual es concedeixen els ajuts per a la creació i consolidació de places públiques de primer cicle d’educació infantil, programa finançat pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-NextGenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i
Resiliència (BOIB núm. 43, de 30 de març)

15/7/2022

CORRECCIÓ D'ERRADES DE LA RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ

Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 4 de juliol de 2022 de rectificació d’errades de la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 2 de desembre de 2021, a proposta de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, per la qual es concedeixen els ajuts per a la creació i consolidació de places públiques de primer cicle d’educació infantil, Programa finançat pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i per la
Unió Europea-NextGenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (BOIB núm. 89, de 9 de juliol)

7/12/2021

RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ

Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 2 de desembre de 2021, a proposta de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, per la qual es concedeixen els ajuts per a la creació i consolidació de places públiques de primer cicle d’educació infantil, Programa finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-NextGenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (BOIB núm. 168, de 7 de desembre)

28/7/2021

PROPOSTA PROVISIONAL

Proposta provisional de resolució de concessió d'ajuts per a la creació i consolidació de places públiques de primer cicle d'educació infantil corresponents als exercicis 2020-2024

22/6/2021

MODIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA D'AJUTS

Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 16 de juny de 2021 per la qual s’amplia el crèdit i es modifica la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 27 de novembre de 2020 per la qual es convoquen ajuts corresponents als exercicis 2020 a 2024 per a la creació i consolidació de places públiques de primer cicle d’educació infantil i per a la reconversió de centres privats que atenen regularment infants de 0-3 anys sense autorització educativa en centres educatius de primer cicle d’educació infantil (BOIB núm. 82, de 22 de juny)

7/6/2021

CONSELL DE GOVERN de 7 de juny de 2021: APROVADA L’AMPLIACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE PLACES PÚBLIQUES DE 0-3 ANYS

5/12/2020

CONVOCATÒRIA D'AJUTS

Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 27 de novembre de 2020 per la qual es convoquen ajuts corresponents als exercicis 2020 a 2024 per a la creació i consolidació de places públiques de primer cicle d’educació infantil i per a la reconversió de centres privats que atenen regularment infants de 0-3 anys sense autorització educativa en centres educatius de primer cicle d’educació infantil(BOIB núm. 204, de 5 de desembre de 2020)

 

CALENDARI

1r termini de justificació

De l'1 al 15 d'octubre de 2021

2n termini de justificació

De l'1 al 15 de setembre de 2022

3r termini de justificació

De l'1 al 15 de setembre de 2023

4t termini de justificació

De l'1 al 15 de setembre de 2024

DOCUMENTACIÓ

 

Editor de Text Annex 1 - apèndix 7: Model de justificació (encriptat)

Editor de Text Annex 1 - apèndix 7: Model de justificació

PDF Annex 1 - apèndix 7: Model de justificació

 

Editor de Text  Model de sol·licitud d'ajornament del termini de justificació

PDF  Model de sol·licitud d'ajornament del termini de justificació


Editor de Text Model de Memòria explicativa de l'aplicació dels fons rebuts a la finalitat prevista (darrer termini justificatiu)

 

 

Editor de Text odt Model DACI (declaració d’absència de conflicte d’interessos). Aquest document l'ha de signar qui tengui responsabilitat en la presa de decisions en alguna part del procediment.

 

*La declaració de cessió i tractament de dades i la declaració de compromís en relació amb l’execució d’actuacions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència l'han de signar els perceptors finals dels fons.

-En el cas que ja hagi iniciat la licitació de les obres:

Editor de Text odt Declaració de cessió i tractament de dades i la declaració de compromís en relació amb l’execució d’actuacions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

-En el cas que a dia d’avui encara no ha iniciat la licitació de les obres i per tant, no es coneixi la identitat del perceptor final dels fons:

Editor de Text odt Model de compromís d’aportar la documentació relativa a la declaració de cessió i tractament de dades i de la declaració de compromís en relació amb l'execució d'actuacions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

INFORMACIÓ

institutprimerainfancia@gmail.com

institutprimerainfancia@dgpice.caib.es