Torna

Institut per a l'Educació de la Primera Infància

 

AJUTS PER A LA RECONVERSIÓ DE CENTRES PRIVATS QUE ATENEN REGULARMENT INFANTS DE 0-3 ANYS SENSE AUTORITZACIÓ EDUCATIVA EN CENTRES EDUCATIUS DE PRIMER CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL

(Actualitzat 10/8/2021)

Proposta provisional de resolució de concessió d’ajuts per a la reconversió de centres privats que atenen regularment infants de 0-3 anys sense autorització educativa en centres educatius de primer cicle d’educació infantil

*Modificat el primer termini d'execució. Data màxima: 1 octubre 2021

NORMATIVA

Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 16 de juny de 2021 per la qual s’amplia el crèdit i es modifica la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 27 de novembre de 2020 per la qual es convoquen ajuts corresponents als exercicis 2020 a 2024 per a la creació i consolidació de places públiques de primer cicle d’educació infantil i per a la reconversió de centres privats que atenen regularment infants de 0-3 anys sense autorització educativa en centres educatius de primer cicle d’educació infantil (BOIB núm. 82, de 22 de juny)

Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 27 de novembre de 2020 per la qual es convoquen ajuts corresponents als exercicis 2020 a 2024 per a la creació i consolidació de places públiques de primer cicle d’educació infantil i per a la reconversió de centres privats que atenen regularment infants de 0-3 anys sense autorització educativa en centres educatius de primer cicle d’educació infantil (BOIB núm. 204, de 5 de desembre)

 

CALENDARI

1r termini de justificació (de l'1 al 15 d'octubre de 2021)


 

Termini per aportar la documentació tècnica que justifica l'adequació de l'actuació al Codi tècnic de l'edificació i altra normativa d'aplicació, l'informe tècnic favorable de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca i el pressupost de les obres emès per l'empresa constructora, desglossat amb descripció de partides, amidaments i preus unitaris, d'acord amb el que s'estableix en el punt tercer del present annex 2.

Quan l'import del cost subvencionable de l'actuació superi la quantia de 30.000,00 €, els interessats han de presentar com a mínim tres ofertes de proveïdors diferents, prèviament a la contractació de l'obra, en la forma i amb els requisits establerts en l'article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i han d'aportar memòria justificativa sobre l'oferta elegida en el cas que aquesta no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

Aquesta justificació s'ha de fer segons l'apèndix 6 del present annex 2. L'òrgan instructor ha d'incorporar d'ofici l'informe tècnic favorable preceptiu del projecte de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca.

2n termini de justificació (de l'1 al 15 de setembre de 2022)

Termini per aportar la certificació del tècnic competent de l'inici d'obra en què s'indiqui que s'ha executat un mínim d'un 30 % de l'actuació prevista. Aquesta justificació s'ha de fer segons l'apèndix 6 del present annex 2.

3r termini de justificació (de l'1 al 15 de setembre de 2023)

Termini per aportar la certificació que acrediti que s'ha executat un mínim del 75 % de les obres, signada pel tècnic competent. Aquesta justificació s'ha de fer segons l'apèndix 6 del present annex 2.

4t termini de justificació (de l'1 al 15 de setembre de 2024)

Termini per aportar el certificat de final d'obra. Per tal de justificar l'autorització educativa del centre i la seva obertura, la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca ha d'incorporar d'ofici el BOIB d'autorització del centre educatiu.

DOCUMENTACIÓ

PDF Declaració de veracitat de dades bancàries

Editor de Text Apèndix 6 de l'annex 2: Model de justificació

PDF Apèndix 6 de l'annex 2: Model de justificació

INFORMACIÓ

institutprimerainfancia@gmail.com

institutprimerainfancia@dgpice.caib.es