El Decret 9/2017 a la Disposició addicional segona preveu que els òrgans col·legiats amb representació del Consell d'LGTBI són els següents:

Consell d'Infància i Família de les Illes Balears

Consell Social de la UIB

Consell de Salut Laboral de les Illes Balears

Consell de Serveis Socials de les Illes Balears

Consell de Participació de la Dona de les Illes Balears

Consell de la Joventut de les Illes Balears

S'ha afegit posteriorment a l'entrada en vigor del decret 9/2017 l'Observatori per a la Igualtat.

El Consell de Salut Laboral de les Illes Balears ha passat a ser el consell rector de l'Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral (IBASSAL).

En la sisena sessió del Ple del Consell d'LGTBI de les Illes Balears, celebrada dia 11 de desembre de 2019, s'han ratificat algunes persones representants, així com també s'han escollit noves persones representants a alguns d'aquests òrgans, atès que s'ha modificat part de la composició de membres del Ple.