Decret 47/2018, de 21 de desembre, de traspàs als consells insulars de les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies d'aquests consells insulars que actualment exerceix l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de polítiques LGTBI.

Aquest Decret té efectes des de l'1 de gener de 2019.

Es pot accedir al BOIB de publicació en aquest enllaç.