Són funcions del Consell d'LGTBI de les Illes Balears:

a) Deliberar sobre propostes de millora de l'actuació de les administracions públiques en els sectors d'intervenció previen el títol II de ls Llei 8/2016 i formular-ne.

b) Elaborar informes sobre matèria LGTBI que li encomani la conselleria d'adscripció.

c) Elaborar, per iniciativa pròpia, recomanacions i propostes sobre la política i les actuacions a favor dels drets de les persones LGTBI de les Illes Balears.

d) Participar amb un representant en els òrgans col·legiats de participació ciutadana del Govern de les Illes Balears dels àmbits que són objecte de la Llei 8/2016.

e) Col·laborar amb els consells d'LGTBI o les comissions de participació que impulsin els consells insulars.

f) Conèixer els informes o les memòries d'impacte social de la Llei 8/2016 emesos per l'òrgan coordinador de les polítiques LGTBI de les Illes Balears, que preveuen l'article 8.67 i la disposició addicional primera de la mateixa LLei, i, cal, fer-hi suggeriments.

g) Donar suport a l'òrgan coordinador de les polítiques LGTBI de les Illes Balears i col·laborar en la identificació dels indicadors i estàndards d'atenció necessaris en l'elaboració de l'informe d'impacte social de la LLei 8/2016.

h) Promoure estudis i iniciatives sobre actuacions i projectes relacionats amb les polítiques LGTBI.