Integren el Ple del Consell d'LGTBI de les Illes Balears:

La presidenta, que és la consellera de Presidència, com a titular de la conselleria competent en matèria d'igualtat o, si escau, específicament d'igualtat de les persones LGTBI.

El vicepresident o vicepresidenta, que ha de ser una persona que representi les associacions que defensen els drets de les persones LGTBI a les Illes Balears, previstes en l'apartat 3 a) de l'article 6 del Decret 9/2017.

La secretària, que assisteix a les sessions amb veu però sense vot i que ha de ser designada per la presidència del Consell d'LGTBI entre el funcionariat de la conselleria de la qual és titular.

Les vocalies que representen les administracions, les entitats, els agents socials i les persones i professionals que hagin destacat per la seva tasca i expertesa en aquest àmbit, d'acord amb els apartats 2 i 3 de l'article 6 del Decret 9/2017.