Segons el capítol 3 del Programa de Policia Tutor de les Illes Balears, les funcions d'aquests agents són:

 

1. Vigilar i actuar davant les diferents modalitats d'absentisme escolar.

2. Vigilar i actuar amb menors en edat escolar sense escolaritzar.

3. Vigilar els exteriors dels centres educatius i les zones públiques freqüentades per menors.

4. Assessorar els equips directius dels centres escolars en assumptes relacionats amb l'àmbit competencial del municipi i de les policies locals, així com mantenir reunions periòdiques amb els docents sempre que sigui necessari.

5. Prevenir i actuar davant fets delictius comesos per menors d'edat.

6. Col·laborar en la resolució de conflictes privats amb menors d'edat involucrats en qualsevol àmbit, sempre des del context preventiu i de manteniment de l'ordre públic.

7. Vigilar i actuar davant el tràfic de drogues, el consum i la tinença de substàncies tòxiques il·legals en els voltants i en les proximitats dels centres educatius, i a l'interior d'aquests quan siguin requerits pels responsables dels centres.

8. Col·laborar amb els centres escolars en la vigilància i el control del consum de tabac en les instal·lacions dels centres educatius i en la resta de zones freqüentades per menors d'edat on existeixi aquesta prohibició.

9. Vigilar i controlar l'accés de menors a locals i establiments públics i la venda i el consum de begudes alcohòliques en qualsevol espai públic on existeixi aquesta prohibició.

10. Vigilar i actuar davant qualsevol conducta que es consideri de risc per als menors d'edat.

11. Vigilar i actuar davant l'assetjament escolar i l'ús il·lícit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

12. Realitzar accions i campanyes preventives, juntament amb els centres escolars, relacionades amb l'educació viària, l'ús eficient i responsable de les TIC i altres normatives d'interès per al menor.

13. Col·laborar amb els centres educatius en l'aplicació dels manuals d'autoprotecció escolar.

14. Millorar la seguretat viària a les zones escolars i a les zones més freqüentades per menors, així com regular el trànsit en horari de més afluència d'aquestes zones.