A l'annex adjunt es publica la relació dels òrgans de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (president o presidenta, consellers i conselleres, secretaris i secretàries generals, directors i directores generals i altres òrgans assimilats), amb especificació de les seves retribucions anuals.

 PDF Alts_càrrecs_amb_especificació_de_les_seves_retribucions.pdf

 PDF Alts_càrrecs_d'Alta_Direcció_amb_especificació_de_les_seves_retribucions.pdf

Darrera actualització: 10/06/2024