Torna

Dades de transparència

A l'annex adjunt es publica la relació dels òrgans de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (president o presidenta, consellers i conselleres, secretaris i secretàries generals, directors i directores generals i altres òrgans assimilats), amb especificació de les seves retribucions anuals.

 PDF Alts_Carrecs_amb_especificacio_de_les_seves_retribucions_(any_2023).pdf

 PDF Alts_Carrecs_d'Alta_Direccio_amb_especificacio_de_les_seves_retribucions_(any_2023).pdf

Darrera actualització: 17/10/2023