Normativa aplicable

 

El títol II de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, regula l'organització de l'Administració de la Comunitat Autònoma. L'article 5 d'aquesta Llei, relatiu als òrgans de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix com a òrgans superiors els consellers i com a òrgans directius els secretaris generals, els directors generals i els altres òrgans que s'hi assimilin en rang, i els correspon l'execució i el desenvolupament dels plans d'actuació. Per altra banda, l'article 6 regula els òrgans i les unitats administratives, i concretament l'apartat 5 estableix que les unitats administratives es creen, es modifiquen o se suprimeixen per mitjà de les relacions de llocs de feina.

 

La figura del personal eventual es regula en l'article 12 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l' Estatut bàsic de l'empleat públic, en l'article 20 de la Llei 3/2007 de la funció pública autonòmica, i en l'Acord del Consell de Govern de 3 de juliol de 2015 pel qual s'aprova la relació de llocs de treball corresponent al personal eventual al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 98, de 3 de juliol de 2015).


Per altra banda, l'article 29.2 de la Llei de funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposa que tots els llocs de feina de l'Administració autonòmica de personal funcionari, de personal laboral o personal eventual han de figurar en la relació de llocs de feina.


Pel que fa al personal adscrit als ens que integren el sector públic autonòmic, l'article 23 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix el règim de personal d'aquests ens amb caràcter general. Aquesta Llei també regula amb caràcter particular el personal de determinats ens que es regeix per la normativa autonòmica en matèria de funció pública, entre el qual hi ha el personal funcionari i laboral dels organismes autònoms (article 39), el personal funcionari adscrit a entitats públiques empresarials (article 44.1 b i 44.3), i el personal funcionari adscrit a consorcis (article 61.1 b) i 61.3, per la qual cosa aquest personal consta en la relació de llocs de feina de la nostra Administració.


Finalment, en relació amb el personal al servei dels organismes autònoms, s'ha de dir que l'article 3.1 de la Llei 3/2007 de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, els inclou en el seu àmbit d'aplicació. Per altra banda, i atès que aquests organismes públics estan subjectes a dret administratiu, des de la Direcció General de Funció Pública es gestiona la nòmina del personal d'alta direcció que tenen adscrit els organismes autònoms esmentats.