Torna

Dades de transparència

En virtut del que estableix l'article 130 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, l'acompliment de la funció pública és incompatible amb l'exercici de qualsevol càrrec, professió o activitat, públics o privats, per compte propi o d'altri, retribuïts o merament honorífics, si impedeix o menyscaba l'exacte compliment dels deures del funcionari o la funcionària, en compromet la imparcialitat o la independència o perjudica els interessos generals. En aquest sentit, afegeix el precepte esmentat, el personal al servei de l'Administració autonòmica està sotmès a la legislació bàsica estatal en matèria d'incompatibilitats i a la normativa autonòmica que la desenvolupa.

D'acord amb el que disposa l'article 8.1 g de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, s'han de publicar en el Portal de Transparència les resolucions d'autorització o reconeixement de compatibilitat que afectin als empleats públics, dictades a l'empara del que disposa la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, en relació amb l'esmentat article 130 de la llei 3/2007.

Les dades que apareixen en el document adjunt són les autoritzacions, tant per a l'acompliment de segones activitats públiques, com els reconeixements per a l'exercici d'activitats privades, que actualment estan vigents, relatives al personal dels serveis generals i desglossades en els següents camps: conselleria/organisme, inicials de l'empleat públic, codi del lloc de l'activitat pública principal, tipus de compatibilitat, data del seu inici , i, si escau, data de finalització.

Llistat de compatibilitats