Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

21/07/2012

Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears

TURISME

BOIB núm. 106, de 21 de juliol de 2012

Afectada per:

Decret llei 1/2013, de 7 de juny, de mesures urgents de caràcter turístic i d'impuls de les zones turístiques madures BOIB núm. 82, de 8 de juny de 2013

Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat-Comunitat Autònoma de les Illes Balears en relació amb la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears BOIB núm. 86, de 18 de juny de 2013

Decret llei 6/2013, de 29 de novembre, pel qual es modifica l'article 52 de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears BOIB núm. 166, de 30 de novembre de 2013; correcció d'errades BOIB núm. 169, de 7 de desembre de 2013

Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears BOIB núm. 166, de 30 de novembre de 2013

Decret llei 3/2014, de 5 de desembre, de mesures urgents destinades a potenciar la qualitat, la competitivitat i la desestacionalització turística a les Illes Balears BOIB núm. 167, de 6 de desembre de 2014; correcció d'errades BOIB núm. 171, de 13 de desembre de 2014

Acord del Consell de Govern de 17 de juliol de 2015 pel qual s'amplia el termini establert en la disposició addicional cinquena de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, per a la regularització de places turístiques BOIB ext. núm. 108, de 17 de juliol de 2015

Decret llei 1/2016, de 12 de gener, de mesures urgents en matèria urbanística BOIB ext. núm. 6, de 13 de gener de 2016

Decret llei 2/2016, de 22 de gener, de modificació del Decret llei 1/2016, de 12 de gener, de mesures urgents en matèria urbanística BOIB núm. 11, de 23 de gener de 2016

Llei 12/2016, de 17 d'agost, d'avaluació ambiental de les Illes Balears BOIB núm. 106, de 20 d'agost de 2016

Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d’estades turístiques a habitatges BOIB ext. núm. 93, de 31 de juliol de 2017

Decret llei 3/2017, de 4 d’agost, de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, i de mesures per afrontar l'emergència en matèria d'habitatge a les Illes Balears BOIB núm. 97, de 8 d'agost de 2017

Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears BOIB ext. núm. 160, de 29 de desembre de 2017

Llei 6/2018, de 22 de juny, per la qual es modifiquen diverses normes de l’ordenament jurídic de les Illes Balears en matèria de turisme, de funció pública, pressupostària, de personal, d’urbanisme, d’ordenació farmacèutica, de transports, de residus i de règim local, i s’autoritza el Govern de les Illes Balears per aprovar determinats textos refosos BOIB núm. 78, de 26 de juny de 2018

Llei 14/2018, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019 BOIB núm. 163, de 29 de desembre de 2018

Llei 6/2019, de 8 de febrer, de modificació de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears BOIB núm. 21, de 16 de febrer de 2019

Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 BOIB ext. núm. 84, de 15 de maig de 2020

Llei 2/2020, de 15 d’octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 BOIB núm. 180, de 20 d’octubre de 2020

Decret llei 14/2020, de 9 de desembre, de mesures urgents en determinats sectors d’activitat administrativa BOIB núm. 206, de 10 de desembre de 2020

Decret llei 3/2022, d’11 de febrer, de mesures urgents per a la sostenibilitat i la circularitat del turisme de les Illes Balears BOIB ext. núm. 22, d'11 de febrer de 2022

Decret llei 5/2022, de 16 de maig, de modificació de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears, i pel qual s’estableix el règim de prestació del servei de taxi en l’àmbit territorial de l’illa d’Eivissa BOIB núm. 65, de 19 de maig de 2022

Llei 3/2022, de 15 de juny, de mesures urgents per a la sostenibilitat i la circularitat del turisme de les Illes Balears BOIB núm. 79, de 18 de juny de 2022

Llei 10/2022, de 23 de desembre, de lleure educatiu per a infants i joves de les Illes Balears BOIB núm. 169, de 29 de desembre de 2022

Decret llei 2/2023, de 6 de març, de mesures urgents en matèria del servei públic discrecional del transport de persones viatgeres i en altres matèries vinculades a sectors econòmics BOIB núm. 30, de 9 de març de 2023

Decret llei 6/2023, de 2 d’octubre, de mesures urgents en matèria d’habitatge BOIB núm. 135, de 3 d’octubre de 2023

 

 

 

Enlaces de interes:

Per a més informació podeu descarregar el següent document