Ja podeu consultar en aquest microlloc les dades corresponents a la bretxa salarial entre dones i homes de serveis generals de la CAIB corresponents a l'any 2019.

L'any 2019, entre el salari brut anual dels homes (48.033,92 €) i les dones (41.237,26 €) hi ha una diferència de 6.796,66 € (485 € mensuals, si la dividim entre 14 pagues). Hem de destacar, però, que respecte a l'any 2018, aquesta diferència s'ha reduït en gairebé un 10%. Això no obstant, cal deixar clar que les retribucions fixades legalment són exactament les mateixes per a cadascun d'ambdós sexes, segons les categories establertes a les relacions de llocs de treball.

Amb l'anàlisi de les dades, hem pogut obtenir diverses conclusions que expliquen els motius pels quals existeix la bretxa salarial. Les dades i l'anàlisi el trobareu a aquest enllaç i us convidam a llegir-lo, però, a tall de resum, podem sintetitzar el següent:

  • La bretxa és major entre el personal funcionari que entre el personal laboral.
  • La bretxa és molt més gran en els complements que no en el salari brut.
  • En general, les bretxes més grans es donen entre aquell personal que compta amb més antiguitat. Això ens permet apuntar a dues conclusions: la primera, que hi ha una major segregació vertical entre el personal més antic; la segona, que amb el personal de nou o recent ingrés aquesta segregació vertical és menor.
  • La precarietat laboral afecta amb major grau a les dones, ja que els percentatges d'interinitat són molt més elevats entre les dones que no en els homes. El personal interí no compta amb les mateixes opcions que el personal de carrera o fix d'ocupar llocs singularitzats (negociats, seccions, serveis i departaments).
  • A més de l'exposat a les línies anteriors, entre les causes de la bretxa salarial també hi podem trobar la menor quantitat de temps dedicat al treball remunerat per part de les dones, ja que aquestes són les que assumeixen majoritàriament les tasques de cura de persones dependents; la infravaloració de les habilitats, qualitats i competències considerades tradicionalment femenines; les barreres d'accés a llocs de direcció; la incorporació més tardana de la dona a l'Administració, etc. A l'extrem contrari, hi trobam el fet que són els homes qui de manera majoritària realitzen hores extraordinàries. En concret, les gratificacions per serveis extraordinaris dels homes (10,27 €/mensuals) són 9 vegades superiors a les de les dones (1,12 €/mensuals).
  • En relació amb el punt anterior, cal destacar que qui gaudeix de jornades parcials i excedències per cura de familiars són més les dones que no els homes.

Propostes d'actuació de l'anàlisi realitzada: De cara al futur III Pla d'Igualtat entre dones i homes de l'Administració de la CAIB, actualment en elaboració, seria convenient incloure-hi accions destinades a aconseguir que les dones puguin promocionar i així optar a una major remuneració i també a reduir la taxa d'interinitat per evitar que entrin i surtin contínuament de l'Administració i, a més, per aconseguir una estabilitat laboral associada a una promoció laboral i, conseqüentment, a una major retribució.