1. Marc legal

 

- Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a la dona.

 

- Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

 

Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, el punt 2 de la Disposició Addicional 8na.