3. Elaboració del Pla d'Igualtat

 

Dia 15 de juny de 2009 es va constituir la Comissió d’Igualtat, entre les funcions de la qual estan impulsar i gestionar la realització del Pla d'Igualtat, establir un calendari general per a la realització del Pla, realitzar accions d'informació i sensibilització, així com promoure la participació directa del personal funcionari i del personal laboral en l'elaboració del Pla, supervisar l'elaboració del Pla i fer-ne informes periòdics, aprovar la valoració de la diagnosi i redactar o aprovar la redacció del Pla d'Igualtat, amb les dades obtingudes; la valoració de la diagnosi; la proposta de mesures amb un calendari d'accions, a l'efecte d'elevar-ho a la Mesa Sectorial de Serveis Generals i a la Comissió Paritària perquè ho negociïn i aprovin, si n'és el cas. 

En ella participen la representació legal de les empleades i els empleats públics, l’Institut Balear de la Dona, la Direcció General de Responsabilitat Social Corporativa, l’Institut Balear d’Estadística i la Direcció General de Funció Pública. 

Constituït el nou Govern, aquest decideix continuar amb el procés d’elaboració del Pla i donar un nou impuls a aquest projecte. A fi d’obtenir una diagnosi acurada i vigent, es decideix actualitzar les dades obtingudes, a 15-11-2011 en general, i a 15-12-2011 pel que fa a retribucions. Aquesta actualització de dades permet estudiar l’evolució de la situació d’igualtat de 2005 a 2011. S’hi incorpora, a més a més, la percepció de la majoria de sindicats i la visió d’altres persones nomenades després del canvi de legislatura que poden aportar els seus punts de vista en matèria d’igualtat. 

Igualment, per la reorganització administrativa, en lloc de la Direcció General de Responsabilitat Social Corporativa, en la Comissió d’Igualtat hi ha representada la Direcció General de Comerç i Empresa i la Direcció General de Funció Pública és ara la Direcció General de Funció Pública, Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis. 

Dita Comissió ha treballat, a partir de llavors, en l’elaboració del Pla d’Igualtat. 

La diagnosi (actualitzada l’any 2011) i la proposta d'objectius generals que s’han d’aconseguir incardinats en eixos, una vegada feta la valoració dels resultats exposats, amb proposta de les mesures concretes dins cada objectiu, el calendari d’accions, els indicadors per fer-ne el seguiment i el document d’avaluació del Pla, es presenten a la Comissió d’Igualtat i es treballen en dues sessions en sengles convocatòries de dies 9 i 25 de maig de 2012, en les quals es revisen i consensuen entre la representació de l’Administració i la dels dos sindicats assistents, USO i STEI-i. 

El Pla d’Igualtat es du a la Mesa General de Serveis Generals de dia 14 de juny, per negociar amb la part social el contingut sobre el personal funcionari del seu àmbit d’aplicació. Igualment, es du a la Comissió Paritària dia 15 de juny quant al personal laboral a què afecta. 

El Consell de Govern aprova el I Pla d’Igualtat entre dones i homes de l’Administració de la Comunitat de les Illes Balears (serveis generals) 2012-2015, en la seva sessió de dia 29 de juny de 2012.