S'ha publicat en el BOIB número 38 de dia 17 de març el I Pla d'Igualtat entre dones i homes de l'Agència Tributària de les Illes Balears 2022-2024.

És aplicable a tot el personal funcionari de l'ATIB. Té una vigència de tres anys, comptadors a partir de la data de publicació de l'Acord del Consell General en el BOIB, sense perjudici de les modificacions necessàries que s'incloguin a fi de mantenir-lo degudament actualitzat, si bé s'entendrà en vigor fins que sigui substituït per un nou pla d'igualtat.

Està format per 5 eixos, 11 objectius, 14 mesures i 31 accions. Els eixos són els següents:

  • Eix 1. Cultura d'igualtat.
  • Eix 2. Oportunitats laborals de les dones.
  • Eix 3. Conciliació de la vida laboral, familiar i personal.
  • Eix 4. Assetjament i violència de gènere.
  • Eix 5. Mesures de coordinació del Pla.