El passat 13 de setembre, el Consell de Govern va ratificar l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 19 de juliol relatiu a l'adopció de mesures tendents a facilitar la conciliació de la vida familiar i professional del personal funcionari.

Les mesures aprovades són:

  • Borsa d'hores fins a un 5 % de la jornada anual, per als casos de cura de fills o filles menors d'edat i menors subjectes a tutela o acolliment, i per a l'atenció de persones grans i persones amb discapacitat fins al segon grau de consanguinitat o afinitat. La utilització de les hores tindrà caràcter recuperable.
  • Flexibilitat horària addicional per motius de l'inici escalonat de les activitats lectives de filles i fills.
  • Flexibilitat horària addicional per malaltia de filles o fills menors de 14 anys que els impedeixi assistir al seu centre escolar, segons prescripció mèdica. Es podrà gaudir de fins a cinc dies laborables de flexibilització de l'horari obligatori, sempre que s'hagin esgotat els dies de permís per assumptes particulars de l'any en curs. El límit d'edat de 14 anys s'elevarà fins a l'edat d'escolarització corresponent en el cas de fills o filles discapacitats que assisteixin a centres d'educació especial.
  • La flexibilitat de la jornada en còmput anual per als períodes de vacances escolars estivals regulada en l'article 36 del Decret 7/2020 s'amplia als períodes de vacances de Nadal i de Setmana Santa.
  • Adaptació progressiva de jornada després de tractaments de radioteràpia o quimioteràpia i de processos llargs d'incapacitat temporal per malalties greus i que requereixen adaptació. Aquesta es podrà estendre fins a un mes (ampliable en un altre mes) des de la incorporació efectiva i podrà afectar fins a un 25 % de la durada de la jornada diària, preferentment en la part flexible d'aquesta, i es considerarà com a temps de treball efectiu.

La Direcció General de Funció Pública dictarà les instruccions necessàries per a l'adequada implantació i gestió de les mesures establertes en aquest Acord.