El passat dijous 6 de maig es va publicar al BOIB l'Acord del Consell de Govern pel qual s'aprova aquest III Pla d'Igualtat. El podeu consultar aquí.

Per fer-lo, s'han tingut en compte els suggeriments rebuts durant l'execució del II Pla i les respostes de les gairebé dues mil persones que participaren en l'enquesta que es va fer el passat mes de setembre. Els resultats d'aquesta enquesta varen evidenciar que, tot i que s'han fet avanços en els darrers anys, encara cal continuar treballant per aconseguir una igualtat plena entre dones i homes, sobre tot pel que fa al tema de combatre la segregació vertical. Un dels temes detectats és que les dones perceben, de mitjana, retribucions menors que els homes, principalment perquè la proporció d'interinitat és major entre les dones i també són elles les que majoritàriament ocupen els llocs de treball menys remunerats.

Aquesta bretxa salarial només és un dels aspectes on cal continuar treballant. Entre d'altres, també s'ha de prestar especial atenció a la conciliació de la feina amb l'atenció a fills i persones majors dependents, que, encara ara, recau amb major proporció sobre les dones. Això dificulta la promoció laboral i pot ser causa un major estrès en les dones, ja que sovint realitzen l’anomenada "doble jornada". Com a novetat, el nou Pla compta amb un eix específic dedicat a la salut i als riscos laborals de les dones. A més a més, el Pla també inclou cinc grans àrees temàtiques més, com ara la cultura d’igualtat que es vol promoure a la CAIB; l’accés, promoció, retribució i empoderament de les dones; conciliació i coresponsabilitat; situacions d'especial protecció i mesures de coordinació del Pla.

Aquest III Pla inclou 108 accions concretes destinades a avançar en favor de la igualtat entre dones i homes. Entre aquestes accions, podem destacar:

  • Elaborar i difondre a tot el personal un material didàctic sobre els estereotips de gènere.
  • Redactar anualment un informe sobre la bretxa salarial que analitzi la relació entre bretxa salarial i sostre de vidre.
  • Fer una guia interactiva amb accés des de la Intranet sobre les mesures de conciliació existents.
  • Revisar el Protocol per prevenir i actuar en cas d’assetjament i anar-lo actualitzant com a resultat de l’anàlisi de la seva aplicació.
  • Dur a terme campanyes informatives sobre assetjament sexual, per raó de sexe, d'orientació sexual, d'identitat de gènere i d'expressió de gènere i altres formes de violència de gènere a l'ambient laboral.
  • Analitzar els riscos psicosocials per a les dones a l'Administració: assetjament sexual i psicològic, discriminació, doble jornada de les dones treballadores, estrès i altres.