Llei 15/2022

La llei 15/2022, de 13 de juliol, integral per a la igualtat de tracte i no discriminació es va publicar en el BOE el 13 de juliol i va entrar en vigor l'endemà.

Té per objecte garantir i promoure el dret a la igualtat de tracte i no discriminació i respectar la igual dignitat de les persones en desplegament dels articles 9.2, 10 i 14 de la Constitució.

Entre d'altres, modifica les normes següents:

  1. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  2. Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Una de les principals novetats és la creació de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la no Discriminación. Excercirà les funcions que té atribuïdes en aquesta llei, sense perjudici de les competències del Defensor del Poble o d'altres òrgans similars.

 

Llei orgànica 10/2022

El 6 de setembre es va publicar en el BOE la Llei orgànica 10/2022, de 6 de setembre, de garantia integral de la llibertat sexual.

La major part d'aquesta llei entra en vigor el 7 d'octubre (excepte pel que s'hi preveu a la Disposició final vint-i-cinquena).

En aquesta norma, hi podem trobar dues parts clarament diferenciades: la primera ve constituïda per l'articulat contingut en els vuit títols de la llei.

La segona part ve constituïda per les seves disposicions finals i té un caràcter transformador de l'ordenament jurídic, ja que modifica, entre d'altres:

  1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  2. Llei 34/1988, d'11 de novembre, general de publicitat.
  3. Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere.
  4. Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.
  5. Llei 4/2015, de 27 d'abril, de l'Estatut de la víctima del delicte.
  6. Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors.
  7. Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
  8. Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, text refós de la Llei general de la Seguretat Social.