Torna

Pla Igualtat del personal de serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Tornar al llistat de notícies

13/11/2020

Aprovada la segona fase d'implantació de plans d'igualtat en els ens del sector públic instrumental de la CAIB

Serà d'aplicació a aquells ens amb una plantilla igual o superior a 50 persones

La Llei 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes establia l'obligatorietat de les empreses amb una plantilla superior a 250 persones de comptar amb un pla d'igualtat. 

En compliment del que preveia la Llei 3/2007, el Consell de Govern va aprovar, en data de 8 de juliol de 2016, l'Acord per regular la primera fase d'implantació de plans d'igualtat als ens de més de 90 persones. Aquest Acord preveia que, més endavant, i segons els resultats obtinguts i les valoracions efectuades, s'aprovàs una segona fase per continuar la implantació de plans d'igualtat en el sector instrumental autonòmic.

El Reial Decret Llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en el treball i l'ocupació va modificar aquesta Llei Orgànica 3/2007 i l'obligatorietat de comptar amb un pla d'igualtat va passar a ser per a aquelles empreses que comptassin amb 50 o més persones a la seva plantilla. A més, s'establia un període de fins a tres anys per adaptar-se a aquesta modificació normativa.

El Consell de Govern va aprovar aquest dilluns 9 de novembre l'Acord referent a la segona fase d'elaboració i implantació de plans d'igualtat en ens del sector públic instrumental amb 50 o més persones. Així mateix, amb relació a la resta d’ens amb plantilla inferior a cinquanta persones, se’ls encarrega que adoptin mesures destinades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral i per garantir la igualtat de tracte i d’oportunitats.

Els ens amb 50 o més persones que es veuen afectats per aquesta segona fase són: Fundació Orquestra Simfònica Illes Balears, Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB), Consorci Escola d'Hoteleria de les Illes Balears (CEH), Institut Balear de la Joventut (IBJOVE), Fundació per a l'Esport Balear, Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE-IB), Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI), Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA) i Serveis de Millora Agrària (SEMILLA).