Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes

En data del 4 d'agost del 2016 s'ha publicat al BOIB la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes. Amb la finalitat, com diu al seu Article 1, de fer efectiu el dret a la igualtat real i efectiva de les dones i els homes, aquesta llei té per objecte establir i regular els mecanismes i dispositius, com també les mesures i els recursos, adreçats a promoure i garantir la igualtat d'oportunitats i la no-discriminació per raó de sexe, en qualsevol dels àmbits, etapes i circumstàncies de la vida. Tenim, per tant, un instrument que ens permet avançar en la necessària igualtat de dones i homes.