Torna

Pla Igualtat del personal de serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Avaluació

La Direcció General de Funció Pública i Administracions Públiques, la resta de conselleries i organismes autònoms, i les comissions d'Igualtat han de realitzar la implantació, el seguiment i l'avaluació del II Pla d'Igualtat. Aquest seguiment es durà a terme a partir d'una bateria d'indicadors directament relacionats amb els objectius que es pretenen assolir i amb una temporalització adequada per aconseguir una avaluació contínua que permeti fer els ajusts i les modificacions que siguin necessaris.

Sense perjudici de l'avaluació contínua esmentada, la Comissió Tècnica de Seguiment del Pla d'Igualtat també ha d'elaborar un informe d'avaluació intermèdia durant el primer trimestre de 2018, que avaluï l'execució i la consecució parcial d'objectius a 31-12-2017 i un informe d'avaluació final dins el trimestre següent al de la data de finalització del Pla, per avaluar si s'han aconseguit els objectius programats.

Per donar transparència a tot el procés es publicaran les dades del seguiment i l'avaluació a través d'aquesta pàgina web del Pla d'Igualtat.

La Comissió d'Igualtat de 14/06/2018 va aprovar l'informe de l'avaluació intermèdia de l'execució del II Pla d'Igualtat.

La Comissió d'Igualtat de 29/06/2020 va aprovar l'informe d'avaluació final de l'execució del II Pla d'Igualtat. A més, en aquest enllaç podeu accedir a un vídeo de dos minuts i mig en el qual es resumeixen les principals actuacions que s'han duit a terme.

Durant l'any 2020 s'ha redactat l'Estudi per a l'elaboració del III Pla d'Igualtat entre dones i homes (2021-2024), el qual es va presentar a la Comissió Tècnica de Seguiment del Pla d'Igualtat dia 15 de març de 2021. Juntament amb aquest estudi, es va mostrar una presentació de diapositives que el resumeix.