Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats


S'inclouen en aquest apartat els encàrrecs a què es refereixen els articles 32 i 33 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, en què una Administració o un altre poder adjudicador realitza encàrrecs a una altra entitat del sector públic, perquè executi de manera directa prestacions pròpies dels contractes d'obres, subministraments, serveis, concessió d'obres i concessió de serveis, a canvi d'una compensació tarifària , sempre que la persona jurídica que utilitzin sigui mitjà propi personificat d'aquella amb els requisits que la normativa exigeix.


Accediu al cercador

Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat

19/03/2020 Encàrrec de gestió per a servei de cobertura gràfica de la Presidència de les Illes Balears i de suport a la realització de les conferències i rodes de premsa a Consolat de Mar
08/02/2021 Encàrrec de gestió per a suport als usuaris, manteniment i desenvolupament dels sistemes informàtics de recursos humans, en els mòduls de gestió de nòmina, càlcul de nòmina, IRPF, model 190 i seguretat social, així com en els de formació, provisió i selecció de l'EBAP per a l'any 2021
08/02/2021 Encàrrec de gestió per a la creació de dos visors web per a la Direcció General d'Emergències i Interior
23/07/2019 Encàrrec de gestió a la societat mercantil pública GEIBSAU per dur a terme l'execució del servei anomenat “Implantació i Evolució del programa informàtic XPO
23/07/2019 Encàrrec de gestió a la Fundació BIT del servei de suport als usuaris, manteniment i adaptació del sistema informàtic de recursos humans, en els mòduls de càlcul de nòmina, seguretat social, formació, provisió, oposicions, borsins i indemnitzacions per a l'any 2019.
13/05/2019 Encàrrec de gestió del servei de manteniment de les bases de dades REGCON i ADVOCAX i el suport al manteniment del parc informàtic de la Conselleria de Presidència