RiscosBalears.png

INFOBAL

 

INFOBAL: Pla especial d'emergències davant el risc d'incendis forestals

Nivells

La classificació dels incendis forestals i de les emergències que se’n deriven s’estableix en funció de les condicions topogràfiques de la zona on es localitza l’incendi o els incendis simultanis, l’extensió i característiques de les masses forestals que estan amenaçades, les condicions del medi físic i les infraestructures (tallafocs, xarxa viària, reserves i punts d’aigua, etc.), les condicions meteorològiques imperants (vent, temperatura, humitat relativa), com també els possibles perills per a persones no relacionades amb les tasques d’extinció i, en tot cas, la protecció de persones i béns, en relació amb els efectius disponibles.

Tenint en compte aquesta valoració, cal fer una previsió de la gravetat que comporta cada situació de risc, d’acord amb l’escala següent:

 

Nivell 0

Incendis forestals que poden ser controlats amb els mitjans prevists en el Pla i que, fins i tot en l’evolució més desfavorable, no suposen perill per a persones no relacionades amb les tasques d’extinció, ni per a béns diferents dels de naturalesa forestal.

 

Nivell 1

Incendis forestals que poden ser controlats amb els mitjans d’extinció prevists en aquest Pla. Es preveu, per la possible evolució que puguin tenir, la necessitat de posar en pràctica mesures per a la protecció de les persones i dels béns que es puguin veure amenaçats pel foc, però sense que hi hagi un risc de caràcter col·lectiu.

 

Nivell 2

Incendis forestals que amenacen de manera greu i col·lectiva persones i béns. Es preveu, per la possible evolució que puguin tenir, la necessitat de posar en pràctica mesures per protegir les persones i els béns que es puguin veure amenaçats pel foc.

També s’inclouen en aquest apartat els incendis en què, per les característiques i l’evolució excepcionalment greus que puguin presentar, es prevegi la necessitat, una vegada constituït el Centre de Coordinació Operativa i a sol·licitud de la direcció de l’INFOBAL, d’incorporar-hi mitjans extraordinaris no assignats al Pla.

 

Nivell 3

Incendis forestals que, una vegada considerat que està en joc l’interès nacional, el Ministeri de l’Interior declari que tenen abast nacional.

Inicialment, a proposta de la direcció tècnica de l’extinció (DTEX), la DI ha d’establir la gravetat potencial dels incendis forestals de nivell 0 i 1. La direcció i coordinació d’actuacions per extingir aquests incendis forestals correspon a la DTEX, tret que la DI per si mateixa o a sol·licitud de la DTEX n’assumeixi la direcció, quan les circumstàncies de l’incendi forestal, per la superfície, la durada, la gestió de mitjans, etc., així ho requereixin.

Igualment, la DTEX ha de proposar al conseller de Medi Ambient la declaració del nivell 2, el qual, després de valorar la proposta, l’ha de traslladar per mitjà de la CCIF al CGE-112, perquè el conseller d’Interior estableixi el nivell 2 i assumeixi la direcció del Pla, la coordinació de l’emergència, la constitució del CECOP i, si escau, la incorporació de mitjans que inicialment no s’hi han assignat.

D’acord amb el que estableix la Norma bàsica de protecció civil, la declaració de nivell 3 per part del Ministeri de l’Interior o a instància de la comunitat autònoma o de la Delegació del Govern, faran necessària la funció directiva de l’Administració central de l’Estat per mitjà del CECOPI corresponent.