Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria de subvencions SOIB Jove: Qualificats – Entitats Locals 2022 per finançar projectes d'experiència professional per a l'ocupació de joves amb estudis qualificats

Subvencionar els costos laborals, inclosa la cotització empresarial a la Seguretat Social, que es derivin de la contractació de persones joves desocupades majors de 18 anys i menors de 30 anys, inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, que reuneixin els requisits per poder signar un contracte formatiu per obtenir la pràctica professional adequada al nivell d'estudis o de formació cursat, que siguin contractades per part dels ens locals o bé de les entitats que en depenen o que hi estan vinculades.

Codi SIA

2891865

Persones destinatàries

Poden beneficiar-se de les subvencions que estableix aquesta convocatòria els ens locals (corporacions locals, consells insulars i mancomunitats) i també les entitats que en depenen o que hi estan vinculades, que contractin persones que reuneixin els requisits de la convocatòria, per dur a terme tasques que siguin competència de l'entitat contractant.

Termini per a resoldre i notificar

4 mesos comptadors des del 19 de juny de 2022

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Tràmits

X

Presentació de sol·licituds

Requisits

Corporacions locals, consells insulars i mancomunitats i també les entitats que en depenen o que hi estan vinculades, que contractin persones que reuneixin els requisits de la convocatòria, per dur a terme tasques que siguin competència de l'entitat contractant.

Documentació a presentar

Les entitats han de fer servir els models establerts que hi ha disponibles al web del SOIB (apartat convocatòries) i a l'aplicació web de gestió ESOIB- ACCFOR

Per poder tramitar la sol·licitud per l'aplicació ESOIB-ACCFOR, l'entitat prèviament haurà d'haver demanat la seva alta al 'aplicació.

La sol·licitud es genera amb l'aplicació ESOIB-ACCFOR i inclou declaració responsable.

Complementa la sol·licitud la documentació: certificat de complir les obligacions d'acord amb l'article 42 de la Llei 7/2018, i, si escau, certificat del secretari o òrgan equivalent indicant el percentatge que s'aplicarà a les contractacions.

Termini màxim

Vint (20) dies naturals comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Carrer Gremi d'Hortolans, 11, 1 planta. Polígon Son Rossinyol. Tel.: 971177900 - Fax: 971784942

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar