Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Inscripció de la petjada de carboni en el Registre balear de petjada de carboni

L'objecte és inscriure el càlcul de la quantificació de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle que són alliberades a l'atmosfera per efecte directe o indirecte de l'activitat que du a terme una organització, o a causa de la prestació d'un servei o del proveïment d'un producte. Per a aquest càlcul, es defineixen els abasts següents:

— Abast 1: emissions de gasos amb efecte d'hivernacle directes.

— Abast 2: emissions indirectes associades a la generació d'electricitat adquirida i consumida per l'organització.

— Abast 3: la resta de les emissions indirectes.

Codi SIA

2857557

Persones destinatàries

OBLIGATS: Grans i mitjanes empreses que desenvolupen la seva activitat totalment o parcialment a les Illes Balears i que compleixin una de les condicions següents en l'any corresponent a la petjada de carboni a declarar:

· Que la suma del personal laboral associat al conjunt de centres de treball situats en el territori de les Illes Balears sigui igual o superior a 50 persones.

· Que el volum de negocis anual o el balanç general anual de la seu fiscal situada a les Illes Balears sigui superior a 10 milions d'euros.

VOLUNTARIS: La resta del teixit empresarial, organitzacions públiques o privades i també persones físiques que desenvolupin la seva activitat al territori de les Illes Balears, que vulguin calcular la seva petjada de carboni i implementar accions dirigides a reduir-la.

Termini per a resoldre i notificar

2 mesos

Silenci administratiu

Positiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Tràmits

X

Inscripció de la petjada de carboni en el Registre balear de petjada de carboni

Requisits

Acreditació de la integritat i coherència del càlcul de la petjada de carboni mitjançant un dels mètodes següents:

 Verificació de la petjada de carboni per un organisme de verificació acreditat extern de conformitat amb la norma UNE-EN ISO 14064-3, el primer any de la seva inscripció en el Registre balear i posteriorment cada tres anys d'acord amb allò que disposa l'article 10 (és suficient que el càlcul es faci per als abasts 1 i 2 per donar compliment al decret). No obstant això, la verificació de la petjada de carboni triennal es podrà substituir per una verificació anual si així ho considera l'organització declarant. En tots dos casos, es requerirà el dictamen de verificació i l'informe de verificació, si es considera necessari, per un organisme de verificació acreditat.

 Declaració responsable per part de la persona titular de l'organització de la veracitat i fiabilitat de les dades aportades, quan no sigui necessària la verificació d'acord amb el Decret.

Documentació a presentar

 Sol·licitud específica per a la secció 1 degudament emplenada, d'acord amb el formulari que correspongui segons la disposició transitòria segona. Si la inscripció és voluntària, només s'emprarà el formulari de l'annex 2.a).

 Eina de càlcul utilitzada que acrediti la validesa i veracitat de les dades d'emissions que s'hi han d'inscriure.

 Informe de la petjada de carboni que justifiqui l'origen de les emissions dels centres de treball.

 Acreditació de la integritat i coherència del càlcul de la petjada de carboni.

Termini màxim

Abans del 30 de novembre de l'any en curs.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Canvi Climàtic i Atmosfera

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Canvi Climàtic i Atmosfera

C/ del Calçat, 2A (Polígon Son Valentí). Tel.: 971177706

(canviclimatic@energia.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar